Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czym będą specjalistyczne centra wspierające edukację włączającą

Czym będą specjalistyczne centra wspierające edukację włączającą fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło dokument pn. Edukacja dla wszystkich. Założenia modelu zostały już po krótce opisane tutaj.
Poniżej natomiast opisujemy założenia funkcjonowania specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą (SCWEW) - nowej placówki, która w założeniach modelu powstanie w systemie oświaty. 

W każdym powiecie docelowo ma funkcjonować co najmniej jedno SCWEW (ostateczna liczba SCWEW będzie uzależniona od lokalnych potrzeb). Rolę SCWEW będą mogły pełnić przedszkola, szkoły i ośrodki specjalne, które spełnią określone wymogi dotyczące wyposażenia i przygotowania kadr. Centra te będą mogły również funkcjonować jako samodzielne, nowo tworzone placówki lub stać się SCWEW w wyniku przekształcenia placówki specjalnej. W celu zapewnienia dostępności do usług odpowiadających na potrzeby lokalnego środowiska, SCWEW będą współpracować z lokalnie funkcjonującymi podmiotami (na podstawie umów i porozumień).

Celem SCWEW będzie zapewnienie osobom uczącym się możliwości pełnego uczestnictwa w ogólnodostępnej ofercie edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia i jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Oferowane wsparcie będzie ukierunkowane na wspieranie postępów osób uczących się zarówno w kontekście realizacji programu nauczania, samodzielności, jak i integralnego rozwoju, a także ich włączenia społecznego.

Praca lokalnie działających SCWEW będzie monitorowana i wspierana przez Centrum Koordynujące (CK), które będzie funkcjonowało w ORE, będącym placówką podlegającą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Ma to pozwolić na zapewnienie jednolitych standardów pracy SCWEW na terenie kraju, wymianę dobrych praktyk oraz stałe podnoszenia jakości ich usług.

Do zadań SCWEW ma należeć m.in.:

 1. wspieranie:
  • nauczycieli: doradztwo w zakresie dostosowania miejsca pracy osoby uczącej się, doboru sprzętu specjalistycznego, wyboru podręczników/materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, pomoc w rozwiązywaniu problemowych sytuacji wynikających ze zróżnicowania potrzeb edukacyjnych osób uczących się w placówkach ogólnodostępnych (m.in. poprzez udział w konsultacjach przedszkolnych/szkolnych, instruktaż, wspólne prowadzenie zajęć z nauczycielami, prowadzenie lekcji otwartych, pomoc w opracowaniu programów nauczania, konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli, pomoc w zakresie monitorowania efektów kształcenia i udzielanego wsparcia),
  • kadry kierowniczej przedszkoli i szkół w zakresie likwidowania barier w zakresie dostępności oraz dostosowania przedszkola/szkoły do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych osób uczących się,
  • osób uczących się: czasowe prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji edukacyjnej, organizacja zajęć wyjazdowych dla osób uczących się z niepełnosprawnością uczęszczających do różnych szkół ogólnodostępnych,
  • rodziców: prowadzenie konsultacji, doradztwa, organizacja grup wsparcia oraz zajęć dla rodziców o charakterze edukacyjnym lub terapeutycznym;
 2. zapewnianie dostosowanych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz sprzętu specjalistycznego i wyposażenia poprzez:
  • zbieranie zapotrzebowania na wykonanie dostosowań podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do potrzeb osób uczących się,
  • wykonywanie, w współpracy z Krajowym Centrum Koordynacyjnym (CK), dostosowań podręczników oraz niezbędnych materiałów dydaktycznych w formatach alternatywnych, z uwzględnieniem zasobów dostosowanych podręczników dostępnych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej przez CK[1] oraz standardów w zakresie adaptacji,
  • wypożyczanie podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów oraz sprzętu specjalistycznego dla osób uczących się;
 3. działalność informacyjna, edukacyjna i koordynacyjna: opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych, realizowanie działań promujących edukację włączającą w społecznościach lokalnych;
 4. współpraca z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia, uczelniami, organizacjami pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji i spójności działań adresowanych do dzieci i rodzin, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej lub centrami usług społecznych[2].

Jak wskazano w dokumencie opracowanie modelu SCWEW i CK oraz ich pilotaż nastąpi w ramach realizacji projektu pozakonkursowego oraz projektów konkursowych w ramach PO WER (lista projektów).

Sob., 2 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka