Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z majowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja z majowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego fotolia.pl

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, zmiany w Karcie Nauczyciela i zmiany w ustawie o finansach publicznych były tematami posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w poniedziałek, 30 maja.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z zapowiedziami przewodniczącego KWRiST, czerwcowe posiedzenie Komisji Wspólnej odbędzie się w formie stacjonarnej i weźmie w nim udział premier Mateusz Morawiecki. Kolejne posiedzenie najprawdopodobniej odbędzie się 21 czerwca.

Zmiana ustawy – Karta Nauczyciela i ustawa o dochodach JST

Strona samorządowa zwróciła uwagę na zbyt wąski zakres regulacji projektów ustaw. Ponowiła również prośbę o spotkanie w tej sprawie nie tylko z ministrem edukacji, ale również z ministrem finansów. Prezydent Sopotu zgłosił również konieczność odbycia dyskusji na temat części oświatowej subwencji ogólnej. Paweł Szefernaker poprosił o zwołanie posiedzenia Zespołu w zgłoszonych kwestiach przed czerwcowym posiedzeniem KWRiST. Jan Maciej Czajkowski zaproponował również wpisanie do OSR obecnego projektu skutki finansowe dla JST. Wiceminister Piontkowski przystał na uzupełninie OSR-u.

Strona samorządowa poprosiła o przedstawienie na forum Komisji Wspólnej wypracowanych założeń specustawy w sprawie Ukrainy. Paweł Szefernaker zaproponował posiedzenie Zespołu zanim ustawa rozpocznie proces legislacyjny.

Omówiono również kwestie związane z nowym regulaminem prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Strona samorządowa poprosiła, by już w czerwcu odbyło się posiedzenie nowego Zespołu ds. Klimatu i Energetyki. Inne informacje na temat Zespołów strona samorządowa zobowiązała się przesłać niezwłocznie.

Powrócono również do tematu trudnej sytuacji finansowej WORD-ów i zbyt niskich opłat za kurs reedukacyjny w zakresie ruchu drogowego. Strona samorządowa ponownie podkreśliła, że od 2013 roku opłaty za kursy reedukacyjne nie zmieniły się. To z kolei nie pokrywa nawet kosztów przeprowadzenia takich kursów. Przedstawiciel ministerstwa infrastruktury zaprosił stronę samorządową na spotkanie w tej sprawie. Marek Wójcik zaapelował, by w spotkaniu brał udział minister Adamczyk. Do tej pory bowiem minister nie brał udziału w rozmowach na ten temat, o które wielokrotnie zabiegała strona samorządowa.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

W imieniu strony samorządowej Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich zaznaczyła, że prace nad ustawą cały czas trwają, zatem wydaje się, że projekt nie jest na etapie, na którym Komisja Wspólna mogłaby wydać opinię. Wątpliwości budzi ponadto kwestia związana z wysokością progu, od którego JST mają obowiązkowo przeprowadzać audyt. Wątpliwa jest również propozycja resortu dotycząca zasad udostępniania dokumentacji z audytu – poza uwagami ze strony samorządowej, osoby które bezpośrednio zajmują się audytem również zgłosiły swoje zastrzeżenia. Wydaje się zatem, że projekt wymaga jeszcze dopracowania.

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Podczas posiedzenia Komisji odbyła się również dyskusja na temat ustawy o modernizacji i efektywności szpitalnictwa. W imieniu strony samorządowej głos zabrał wiceprezes Zarządu ZPP, starosta poznański Jan Grabkowski. Zaznaczył, że ustawa w takim kształcie jest nie do przyjęcia. Podkreślił również, że system opieki zdrowotnej w Polsce wymaga zmian systemowych. „Oceniam wiedzę i sprawność ministerstwa na wyższym poziomie i myślałem, że uda się wprowadzić dobry system w tym państwie, gdy ma się jednoznaczną przewagę w parlamencie. To się nie powiodło” – mówił Jan Grabkowski. Przypomniał również, że nikt nie ocenił projektu ustawy pozytywnie podczas konsultacji społecznych. Przedstawiciel ministerstwa zdrowia stwierdził, że projekt ustawy jest jednym z kluczowych elementów KPO, dlatego resort chcę dalej go prowadzić i jak najszybciej procedować. Jan Grabkowski przyznał, że uwagi do projektu ustawy były zgłaszane podczas procedowania KPO i strona samorządowa nie jest w stanie zgodzić się na zapisy, które godzą w sytuacje i finanse samorządów. Jednocześnie zaproponował partnerską rozmowę na temat kształtu ustawy. Strona samorządowa wydała opinię negatywną do projektu.

Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich odniosła się również do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. Strona samorządowa wnosi bowiem o to, by zaproponowane rozwiązania miały charakter incydentalny – projekt dotyczy wyłączenia stosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do inwestycji dotyczących rozbudowy Ośrodka w Gostyninie. Dodatkowo wyłączana jest właściwość starosty w przygotowaniu pozwoleń na budowę. Dodatkowo, w momencie, gdy tego typu inwestycje będą realizowane np. przy rozbudowie ośrodka bądź tworzeniu nowych oddziałów, to by uwzględnić interes społeczności lokalnych.

Projekty z opinią pozytywną:

 1. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023
 3. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 7. Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej – z uwagami
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 12. Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2030
 13. Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/24
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – z uwagą

Projekty z opinią negatywną:

 1. Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Do dalszych prac skierowano:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 5. Projekt dokumentu rządowego programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pod nazwą „Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Wt., 31 Mj. 2022 0 Komentarzy
Małgorzata Orłowska
sekretarz redakcji Małgorzata Orłowska