Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rejestry medyczne. Wszystko o Projekcie P2

Rejestry medyczne. Wszystko o Projekcie P2 fotolia.pl

Projekt P2 „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych" jest jednym z indywidualnych projektów PO IG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zobowiązało się w umowie zawartej w dniu 30 czerwca 2008 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucją Pośredniczącą), a Ministerstwem Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia do przygotowania Projektu P2 w pełnym zakresie, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego. Projekt P2 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Celem projektu jest budowa platformy on-line, która umożliwi przedsiębiorcom i podmiotom z sektora ochrony zdrowia integrację i udostępnianie usług on-line z zakresu e-administracji. Projekt, a zarazem jego cel główny, zostaną osiągnięte poprzez realizację celu szczegółowego, którym jest rozpowszechnienie elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia między przedsiębiorstwami oraz podmiotami publicznymi.

Realizacja Projektu umożliwi nie tylko przesyłanie danych między poszczególnymi platformami, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, integrując jednostki administracji publicznej, ale także zapewni zestaw niezbędnych usług horyzontalnych wspomagających świadczenie elektronicznych usług w zakresie ochrony zdrowia. Istotnym obszarem będzie również tworzenie i rozwój polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej. Projekt w istotny sposób wpłynie ponadto na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Obecnie funkcjonujący w sektorze ochrony zdrowia model rozwiązań informacyjnych nie stanowi uporządkowanego układu w sferze funkcjonalnej, informacyjnej i technicznej, a relacje łączące poszczególne elementy infrastruktury są słabe i niewystarczające lub nie istnieją w ogóle. Ponadto, w chwili obecnej nie istnieje jednolity system informatyczny, który pozwalałby przedsiębiorcom na uzyskanie dostępu do zasobów podmiotowych rejestrów medycznych. Stan ten jest szczególnie widoczny w obszarze rejestrów funkcjonujących w ochronie zdrowia, szczególnie w zakresie medycznych rejestrów podmiotowych. Obecnie w ochronie zdrowia funkcjonuje kilkadziesiąt różnego rodzaju rejestrów medycznych, które prowadzone są przez wiele podmiotów, począwszy od organów administracji państwowej, przez jednostki samorządu lekarskiego po przedsiębiorstwa. Istnieją jedynie systemy oferujące dostęp do usług i zasobów pojedynczych rejestrów. Jednym z takich systemów jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL — zgodnie z ustawą o działalności leczniczej zastąpił system eRZOZ), który umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie dostępu do usług i danych zawartych w rejestrze. Każdy z rejestrów podmiotowych, objętych zakresem Projektu, będzie udostępniał zestaw usług zgodny z Architekturą Referencyjną Rejestru Medycznego. Co więcej, do korzystania z różnych rejestrów podmiotowych będą wykorzystywane jednolite mechanizmy dostępu.

Potrzeba biznesowa W Polsce funkcjonuje ok. 30 rejestrów podmiotowych prowadzonych przez różnych gestorów. Rejestry te nie są w stanie wymieniać informacji między sobą oraz w większości także ze światem zewnętrznym oraz nie są w stanie świadczyć e-usług. Utrzymanie poszczególnych rejestrów u poszczególnych gestorów powoduje obciążenie finansowe gestorów. Gestorzy nie zawsze mają wystarczające kompetencje informatyczne do bezpiecznego przetwarzania danych w rejestrach.

Misją budowy Platformy P2 jest wsparcie systemu opieki zdrowotnej w Polsce, której wynikiem będą 3 najważniejsze produkty w Projekcie

Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz jed-nolity zestaw usług rejestrów podmiotowych określi zestaw wymagań dla medycznego rejestru podmiotowego. Opracowanie architektury rejestru umożliwi określenie wymagań dla rejestrów, które usprawnią proces ich dostosowywania i zapewnią spójność rejestrów z wymaganiami. Specyfikacja jednolitego zestawu usług rejestrów podmiotowych będzie zawierać specyfikację usług, które po dostosowaniu rejestrów, umożliwią systemom zewnętrznym, w szczególności systemowi SIOZ dostęp do danych zawartych w rejestrach podmiotowych, w tym ich przeszukiwanie, aktualizację i synchronizację. Ponadto, specyfikacja jednolitego zestawu usług pozwoli na określenie wymagań dotyczących wymia-ny danych pomiędzy rejestrami podmiotowymi w ochronie zdrowia w celu zapewnienia ich interoperacyjności.

P2 - najważniejsze korzyści

 1. W ramach Projektu P2 dostarczone zostanie uniwersalne narzędzie informatyczne służące do utrzymywania rejestrów oraz do świadczenia usług elektronicznych dla świata zewnętrznego, zapewniające optymalny poziom bezpieczeństwa.
 2. Podczas integracji z Platformą P2 rejestry są przebudowywane do postaci zgodnej z architekturą referencyjną rejestru medycznego i komunikują się z Platformą P2 – za pomocą web serwisów lub dzięki osadzaniu w całości na Platformie P2.
 3. Platforma P2 utrzymywana jest przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w modelu kolo-kacji – ograniczenie kosztów po stronie gestorów rejestrów.

Powiązanie produktów P1 i P2 P2 dostarcza część Systemu Administracji wspólną dla P1 i P2 związaną z uwierzytelnianiem użytkowników. P2 dostarcza narzędzie na którym utrzymywane będą rejestry podmiotowe z których dane wykorzystywane będą przez P1 do stworzenia Centralnych Wykazów, o których mowa w ustawie o sioz. P1 docelowo dostarcza funkcjonalność szyny usług z którą P2 zostanie zintegrowane.

Platforma Wymiany Dokumentów – umożliwi szybką bezpieczną i niezawodną wymianę dokumentów elektronicznych. Jednostki administracji publicznej będą mogły liczyć na uzyskanie szybkiego i łatwego dostępu do da-nych rejestrowych. W skład Platformy wchodzi Archiwum elektroniczne umożliwiające przechowywanie i długoterminową archiwizację dokumentów w postaci elek-tronicznej. Archiwum to spełniać będzie wymogi prawne regulujące zasady postępowania z dokumentacją.

Platforma Wymiany Dokumentów - rezultaty

 1. Umożliwienie elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych.
 2. Umożliwienie pobierania odpisów i zaświadczeń drogą elektroniczną.
 3. Umożliwienie administracji publicznej pobierania danych rejestrowych.
 4. Elektroniczne przechowywanie dokumentów.
 5. Upowszechnienie wykorzystania podpisu elektroniczne-go.

System Administracji – jest niezbędny do sprawnego zarządzania i administrowania Platformą Wymiany Do-kumentów. System ma pozwalać na wykonanie czynności administracyjnych z jednego miejsca. Funkcjonalności Systemu Administracji w zakresie uwierzytelniania użyt-kowników będą wykorzystane na potrzeby całego syste-mu SIOZ

System Administracji - rezultaty

 1. Umożliwienie elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych.
 2. Umożliwienie pobierania odpisów i zaświadczeń drogą elektroniczną.
 3. Umożliwienie administracji publicznej pobierania danych rejestrowych.
 4. Elektroniczne przechowywanie dokumentów.
 5. Upowszechnienie wykorzystania podpisu elektroniczne-go.

Źródło: Biuletyn Informacyjny CSIOZ - Wydanie Piąte

Czw., 16 Sp. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka