Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Wysokość stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

Z wokandy. Wysokość stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego fotolia.pl

Przepis art. 90f pkt 1 ustawy o systemie oświaty pozwala radzie gminy określić w regulaminie sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego. Ustawa nie przewiduje natomiast udzielenia radzie gminy uprawnienia do określenia w regulaminie sposobu ustalania wysokości zasiłku szkolnego.

Przez użyte w art. 90f ustawy pojęcie "tryb i sposób udzielania" stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego należy rozumieć nic innego jak określenie pewnych wymogów i koniecznych czynności, jakie należy wykazać i podjąć w celu uzyskania prawa do świadczenia pomocowego oraz jego realizacji. W odniesieniu do "trybu" chodzi o konkretne działania dokonywane w toku danego postępowania, przepisy procedury, określony wariant jej realizacji, zaś "sposób" to metoda czy forma tego działania.

Zestawienie regulacji art. 90f ustawy z regulacją art. 90d i art. 90e ustawy daje podstawy do zawężenia przedmiotowej regulacji w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym do strony formalnej, tj. do wyznaczenia sposobu ustalenia wysokości stypendium szkolnego, formy udzielenia takiego stypendium, trybu i sposobu udzielenia stypendium szkolnego oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego.

W art. 90n ust. 2 ustawy uregulowany został krąg podmiotów uprawionych do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zgodnie z tym przepisem świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek: rodziców albo pełnoletniego ucznia; bądź odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.

W myśl zaś art. 90n ust. 3 ustawy świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu. Wobec powyższego w ocenie sądu brak było podstaw do zamieszczenia regulacji dotyczącej kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku w akcie prawa miejscowego. Trafnie w skardze podniesiono także, że prawodawca lokalny w § 6 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały, w sposób nieuprawniony rozszerzył krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku wskazując, że z wnioskiem wystąpić mogą rodzice, opiekunowie prawni albo pełnoletni uczeń.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Łodzi z dnia 15 września 2021 r., sygn. III SA/Łd 523/21

Źródło: CBOSA 

Pt., 22 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek