Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli - propozycje MEiN

Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli - propozycje MEiN fotolia.pl

Końcem września, podczas posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli.

Pierwszym obszarem, który będzie podlegał reformie jest system wynagradzania nauczycieli. W tym zakresie resort edukacji proponuje następujące zmiany:

1. Zastąpienie średniego wynagrodzenia nauczycieli przeciętnym wynagrodzeniem nauczycieli.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli ustalana będzie w oparciu o kwotę bazową dla nauczycieli ogłaszaną corocznie w ustawie budżetowej i będzie stanowiło ono dla:

 • nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego - 140%,
 • nauczyciela mianowanego - 181%,
 • nauczyciela dyplomowanego - 223%

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Stawki przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych):

 • nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego – 4 950 zł,
 • nauczyciel mianowany – 6 400 zł,
 • nauczyciel dyplomowany – 7 890 zł.

2. Odejście od rozliczania kwot wydatkowanych na średnie (przeciętne) wynagrodzenia nauczycieli, składania sprawozdań oraz likwidacja dodatku uzupełniającego.

3. Zapewnienie dodatkowych mechanizmów ułatwiających osiąganie przez nauczycieli wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli, tj. zwiększenie udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu przeciętnym, określenie w rozporządzeniu minimalnych wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zobowiązanie JST do uchwalania regulaminów wynagradzania nie rzadziej niż raz na trzy lata, a także pozostawienie RIO uprawnień kontrolnych w zakresie osiągania wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela.

4. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone jako określony % przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli.

Minimalne stawki nie będą regulowane w drodze rozporządzenia lecz będą wynikały wyłącznie z ustawy. Każdorazowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli będzie powodował automatycznie wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o taki sam %. W przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego będą stanowiły dla:

 • nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego - 81%,
 • nauczyciela mianowanego - 71%,
 • nauczyciela dyplomowanego - 65%

- przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych):

 • nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego – 4 010 zł,
 • nauczyciel mianowany – 4 540 zł,
 • nauczyciel dyplomowany – 5 130 zł.

5. Wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od:

 • poziomu wykształcenia - ograniczenie grup zaszeregowania wg poziomu wykształcenia z trzech do dwóch – I grupa nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne, II grupa – pozostali nauczyciele,
 • etapu rozwoju zawodowego nauczyciela – wzrost wynagrodzenia zasadniczego w związku z uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego oraz stopnia nauczyciela dyplomowanego.

6. Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia zostaną określone kwotowo w drodze rozporządzenia. Obowiązujące w danym organie prowadzącym stawki dodatków będzie określał ten organ, z uwzględnieniem, że stawki te nie mogą być niższe od stawek minimalnych. JST będą uchwalały regulaminy wynagradzania nie rzadziej niż raz na 3 lata.

7. Wprowadzenie dodatku z tytułu posiadania stopnia specjalizacji zawodowej (dwie stawki dodatku w zależności od tego, czy nauczyciel posiada jeden czy też więcej stopni specjalizacji zawodowej).

8. Ustalenie wysokości dodatku wiejskiego w stałej kwocie (300 zł), niezależnej od posiadanego stopnia awansu zawodowego, a nie jak dotychczas, jako % od wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu.

9. Przesunięcie środków wypłacanych dotychczas na świadczenia „na start” przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

10. Przejście od 2023 r. do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków do puli środków na wynagrodzenia nauczycieli.

11. Doprecyzowanie przepisów w zakresie sposobu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Pozostawienie wysokości odpisu na obecnym poziomie.

Pt., 1 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka