Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Stanowisko Forum Związków Zawodowych dotyczące proponowanych zmian w statusie nauczycieli

Stanowisko Forum Związków Zawodowych dotyczące proponowanych zmian w statusie nauczycieli fotolia.pl

27 maja br. Ogólnokrajowe oświatowe związki zawodowe, zrzeszone w Forum Związków Zawodowych przyjęły stanowisko w sprawie propozycji Ministra Edukacji i Nauki z 11 maja br. dotyczących planowanych zmian w statusie nauczyciela. 

Na wstępie wskazano, że konieczny jest znaczący wzrost wynagrodzeń nauczycielskich – ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń zasadniczych – oraz podjęcie działań, których efektem będzie podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Dodatkowo Forum Związków Zawodowych jest zdecydowanie przeciwne podniesieniu pensum oraz przywróceniu – zlikwidowanych przez Minister Annę Zalewską – darmowych godzin pracy dla niektórych grup nauczycielskich.

Jak czytamy w stanowisku, Forum domaga się:

 1. odstąpienia od realizacji pomysłu zwiększenia pensum nauczycieli,
 2. odstąpienia od realizacji projektu ponownego wprowadzenia tzw. „godzin darmowych” lub „godzin karcianych”,
 3. zabezpieczenia w budżecie państwa środków na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli oraz rozważenia propozycji „wyjęcia” wynagrodzeń z oświatowej części subwencji ogólnej i zastąpienia jej dotacją na wynagrodzenia,
 4. ustawowego uzależnienia wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od wysokości przeciętnego (średniego) wynagrodzenia w Polsce (ogłaszanego przez Prezesa ZUS lub Prezesa GUS), na poziomie odpowiednio:
  • dla nauczyciela stażysty – 90% średniego wynagrodzenia,
  • dla nauczyciela mianowanego – 125% średniego wynagrodzenia,
  • dla nauczyciela dyplomowanego – 150% średniego wynagrodzenia,
 5. uzgodnienia, w drodze porozumienia z reprezentatywnymi związkami zawodowymi, harmonogramu osiągnięcia relacji opisanych w pkt. 4 w ciągu 2-3 lat,
 6. określenia, w drodze rozporządzenia, procentowych, minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
 7. „uwolnienia” (ponad dzisiejszy 20% górny poziom) stawek dodatku za wysługę lat – do minimum 30%,
 8. uwzględnienia w § 2 rozporządzenia płacowego zasady, że do podstawy obliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw wlicza się także dodatek za wysługę lat,
 9. umożliwienia w § 5 ust. 2 rozporządzenia płacowego poszerzenia wykazu funkcji uprawniających do otrzymania dodatku funkcyjnego przynajmniej o dwa stanowiska: lider doskonalenia zawodowego oraz administrator szkolnej sieci komputerowej (teleinformatycznej),
 10. wprowadzenia w § 6 rozporządzenia płacowego jednoznacznego przepisu zakazującego jednostkom samorządu terytorialnego wprowadzania w tzw. regulaminach płacowych dla nauczycieli uzależnienia wysokości dodatków motywacyjnych od puli środków, które są przyznane odpowiednio szkołom i organowi prowadzącemu,
 11. zmiany w § 8 pkt 8 rozporządzenia płacowego dyskryminującego przepisu, który uzależnia możliwość wypłacenia nauczycielowi dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy od faktu zatrudnienia go w danym typie szkoły lub placówki (specjalna) a nie od faktu pracy z dzieckiem posiadającym wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 12. jednoznacznego uregulowania w drodze rozporządzenia zasad wynagradzania nauczycieli podczas pracy zdalnej i hybrydowej,
 13. znowelizowania rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania w sposób, który zagwarantuje nauczycielom stanowisko pracy wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizowania jego zadań ustawowych i statutowych – w tym także podczas pracy zdalnej,
 14. wydania rozporządzenia jednoznacznie określającego wykaz zajęć i czynności nauczyciela wynikających z realizacji przez niego innych zadań statutowych szkoły i placówki (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela), realizowanych poza pensum,
 15. zagwarantowania utrzymania aktualnego statusu zawodowego nauczycieli publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – w kontekście planowanego przekształcania poradni w Centra Dziecka i Rodziny,
 16. utrzymania dotychczasowych zasad urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli,
 17. utrzymania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na dotychczasowych zasadach.

Zgłoszono także postulat dotyczący powołania grupy roboczej Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, która zajmie się problematyką warunków pracy nauczycieli.

Czw., 3 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka