Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Subwencja na 2021rok, 500 zł dla nauczyciela i DWD - główne tematy listopadowego Zespołu ds. Edukacji

Subwencja na 2021rok, 500 zł dla nauczyciela i DWD - główne tematy listopadowego Zespołu ds. Edukacji fotolia.pl

17 listopada br. odbyło się, w formie videoknferencji posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące dokumenty:

 1. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik stylista”.
 2. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „podolog”.
 3. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik dekarstwa”.
 4. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik robotyki”.
 5. Wniosek Ministra Zdrowia o wyrażenie opinii na temat zasadności wprowadzenia zmian do podstawy programowej kształcenia w zawodzie „opiekun medyczny”
 6. Wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaopiniowanie propozycji utworzenia dodatkowej umiejętności zawodowej pt.; „prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania” do powyższej umiejętności przypisane zostałyby zawody z branży rolno-hodowlanej (rolnik, pszczelarz, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz, technik rolnik i technik weterynarii) oraz z branży ogrodniczej (ogrodnik, technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego. 

Zespół negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. Temat szczegółowo opisaliśmy tutaj.

Z porządku obrad zdjęto następujące akty prawne:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 

Powyższe projekty dotyczą zmian w funkcjonowaniu domów wczasów dziecięcych. Kwestię opisaliśmy szczegółowo tutaj.

Zespół omówił także projekty dotyczące dofinansowania dla nauczycieli - 500 zł, na zakup sprzętu do prowadzenia nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

Na Zespole zgłoszono uwagi w zakresie: konieczności przekazania przez MEiN samorządom imiennych list nauczycieli na których zostanie naliczone dofinansowanie oraz uproszczenia aplikowanie o dofinansowanie poprzez umożliwienie nauczycielom złożenia oświadczenia dotyczącego zakupionego sprzętu zamiast imiennego dowodu zakupu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało także interpretację podatkową Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie tego dofinansowania (znajduje się ona tutaj.)

Kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się 8 grudnia br.

Pt., 20 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka