Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wypłata dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w okresie ferii letnich - opinia prawna

Wypłata dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w okresie ferii letnich - opinia prawna fotolia.pl

W art. 34a ust. 1 ustawy – dalej KN, uregulowano, że nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

Powyższe jest w zasadzie powtórzeniem §5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Dodatkowo w art. 34a ust. 2 KN wskazano, że minimalna wysokość tego dodatku wynosi 300 zł (organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego został w art. 30 ust. 10a KN wyposażony w możliwość podwyższenia minimalnej stawki wskazanej w ustawie).

Ponadto z art. 30 ust. 1 pkt 2 KN, wynika że dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy (dalej – dodatek za wychowawstwo) jako dodatek funkcyjny wchodzi w skład wynagrodzenia nauczycieli.

Co do zasady kwestię szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wychowawstwo, określa organ prowadzący w drodze regulaminu (art. 30 ust. 6 KN).

Stosowanie do art. 64 ust 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 67 ust. 1 zdanie 1).

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. 
Zgodnie z §1 ust. 1 ww. rozporządzenia w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
  • wynagrodzenie za pracę w święto,
  • jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

W §2 ust. 1 rozporządzenie doprecyzowuje, że składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Powyższa regulacja znajduje zastosowanie także do dodatku funkcyjnego (w tym do dodatku za wychowawstwo), ale tylko w przypadku, gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do tego dodatku obejmuje cały rok szkolny.

Zgodnie z art. 94 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j.) rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Natomiast w przypadku, gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego (w tym także dodatku za wychowawstwo) jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. (§2 ust. 2 rozporządzenia).

Reasumując: Dodatek za wychowawstwo jest składnikiem wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Jego wysokość uwzględniania przy wyliczeniu wynagrodzenia urlopowego jest uzależniona od okresu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Nauczyciel sprawujący funkcję wychowawcy klasy przez cały rok szkolny otrzyma dodatek w wysokości należnej w miesiącu wykorzystania urlopu. Natomiast sprawujący funkcję krócej, otrzyma dodatek w wysokości niższej, obliczonej zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku dodatek za wychowawstwo jest składnikiem uwzględnionym w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela i tylko w takiej formie może zostać wypłacony.

Czw., 15 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka