Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ważne postanowienie NSA - wójt nie może skarżyć uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania

Ważne postanowienie NSA - wójt nie może skarżyć uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania fotolia.pl

Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie, w którym stwierdza, że wójt nie ma prawa do skarżenia uchwał rady, w których nie udzielono mu zaufania. Nie ma ona bowiem przełożenia na jego uprawnienia jako osoby piastującej takie stanowisko.

W przedmiotowej sprawie wójt zaskarżył do sądu administracyjnego uchwałę rady gminy o nieudzieleniu mu wotum zaufania, którą podjęto po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy. WSA stwierdził, że uchwała jest nieważna, bo nie miała uzasadnienia, a wójt ma legitymację do jej zaskarżenia, ponieważ wpływa to na jego sytuację prawną jako piastuna organu.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Rozpatrując skargę kasacyjną rady gminy, skład orzekający stwierdził, że wójt nie miał legitymacji do wniesienia skargi do WSA.

Po analizie przepisów dotyczących możliwości zaskarżenia uchwał organu gminy, NSA wskazał, że skarga taka nie ma charakteru tzw. skargi powszechnej, a oznacza to, że same potencjalne skutki danej uchwały, które mogłyby nastąpić w przyszłości nie dają uprawnienia do jej skutecznego wniesienia. Uchwała w sprawie nieudzielenia wotum zaufania wójtowi nie dotyczy interesu prawnego skarżącego będącego wójtem gminy. Interes ten powinien być bowiem bezpośredni, konkretny i realny, a w przypadku takiej uchwały takiej sytuacji nie ma.

 „Uchwała o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania w żaden sposób ani nie ogranicza zakresu kompetencji wójta, nie pozbawia go mandatu, ani też w inny sposób nie ingeruje w pełnienie funkcji organu wykonawczego gminy. Uchwała odmawiająca udzielenia wotum zaufania nie powoduje żadnych skutków prawnych dla wójta.” – czytamy w uzasadnieniu postanowienia NSA. Jak dalej pisze sąd „dopiero kolejna uchwała o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania podjęta w kolejnym roku bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym podjęto pierwszą uchwałę o nieudzieleniu takiego wotum, może prowadzić do podjęcia przez radę gminy następnej uchwały w przedmiocie zarządzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Przy czym, jak wynika wprost z treści art. 28aa ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy jedynie może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z tego powodu, że w dwóch kolejnych latach nie udzieliła mu wotum zaufania. Tym samym podjęcie uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania nie stanowi ingerencji w jego uprawnienia lub obowiązki.”.

Konkludując, NSA stwierdził więc, że już na etapie sądu I instancji, środek zaskarżenia wniesiony przez wójta powinien być odrzucony.

Ponieważ Sąd pierwszej instancji rozpoznał skargę podlegającą na odrzuceniu, to Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 189 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchylił zaskarżony wyrok i odrzucił skargę.

Sygnatura: III OSK 5083/21. Orzeczenie jest prawomocne.

Czw., 25 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński