Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc dla cudzoziemców (cz.2)

Pomoc dla cudzoziemców (cz.2) fotolia.pl

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona: 

 1. świadczenia pieniężne w wysokości od 446 zł do 1 175 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na: 
  - utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, 
  - pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego; 
  Powyższe wydatki, mogą być pokrywane w uzgodnieniu z cudzoziemcem bezpośrednio przez PCPR. 
 2. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 3. pracę socjalną; 
 4. poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne; 
 5. udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi; 
 6. inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między PCPR a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny, oraz zobowiązania:

 1. powiatowego centrum pomocy rodzinie do:
  a) udzielania cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy określonej w programie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia, 
  b) współdziałania z cudzoziemcem oraz wspierania go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej, 
  c) pomocy w uzyskaniu możliwości zamieszkania, w tym w miarę możliwości w mieszkaniu chronionym, 
  d) prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej, 
  e) innych uzgodnionych z cudzoziemcem działań wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca, 
  f) wskazania pracownika (realizatora programu) uzgadniającego z cudzoziemcem program oraz wspierającego cudzoziemca w okresie realizacji tego programu; 
 2. cudzoziemca do: 
  a) zameldowania się w miejscu zamieszkania, 
  b) zarejestrowania się w PUP w terminie ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy, 
  c) obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba, 
  d) współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu, 
  e) innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej, 
  f) przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie. 

PCPR przekazuje wojewodzie uzgodniony z cudzoziemcem program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji. Wojewoda dopiero po akceptacji przedstawionego programu przekazuje środki na jego realizację.

Niedz., 26 Lt. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel