Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej fotolia.pl

Zestaw rozporządzeń ratujących chwilowo sytuację w szpitalach zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia na listopadowym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Temat szpitali zdominował po raz kolejny ostatnie posiedzenie Zespołu. Przypomnijmy, że przedstawiciele Związku Powiatów Polskich oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w ostatnim czasie dwukrotnie spotykali się z przedstawicielami resoru zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (30 października i 7 listopada br.).

Efektem tych uzgodnień była deklaracja złożona przez Ministra Macieja Miłkowskiego opublikowania w najbliższym czasie następujących projektów:

  1. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczącego przedłużenia terminu rozliczenia środków wypłaconych świadczeniodawcom w formie tzw. „1/12” o kolejny rok, to jest do dnia 31 grudnia 2024 r.;
  2. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącego wydłużenia do połowy 2024 r. terminu wyłączenia stosowania przez NFZ kar umownych w przypadku nie zapewnienia lekarza systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego;
  3. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącego:
    • dodania w nowelizowanym rozporządzeniu regulacji, która pozwoli na skorygowanie liczby jednostek rozliczeniowych dotyczących świadczeń finansowanych w formie ryczałtu, ustalonej dla danego świadczeniodawcy na 2023 r., co pozwoli na utrzymanie poziomu finansowania omawianej grupy świadczeniodawców w kolejnym okresie rozliczeniowym,
    • uwzględnienia nowych certyfikatów akredytacyjnych, które będą wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta,
    • zawarcia przepisu przejściowego, który gwarantuje możliwość skorzystania odpowiednich współczynników korygujących wartość ryczałtu również tym świadczeniodawcom, w przypadku których ważność certyfikatów akredytacyjnych wygasła lub wygaśnie do końca 2023 r., pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu i niezakończenia procedury oceniającej;
  4. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, przesuwającego termin nałożenia na szpitale obowiązku zatrudniania lekarzy w izbie przyjęć (na potrzeby obsługi pacjentów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej).

Projekty te mają być opiniowane w ramach Komisji Wspólnej na dodatkowym posiedzeniu Zespołu.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne oraz kwalifikacje personelu, a pozytywnie z uwagami projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Odnośnie tego projektu strona samorządowa zgłosiła uwagę dotyczącą terminu wprowadzenia. Zmiany powinny być dokonywane z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby powiaty i miasta na prawach powiatu znały prognozowaną wysokość wydatków związanych z dofinansowaniem warsztatów na etapie planowania budżetu na kolejny rok a nie kiedy prace te są na końcowym etapie. Druga uwaga dotyczyła braku proporcjonalnego zwiększenia wzrostu dochodów własnych JST, z których tego rodzaju zadania są finansowane, do wzrostu wydatków. To powoduje, że zwiększone wydatki powiatów i miast na prawach powiatu na warsztaty terapii zajęciowej będą dokonywane kosztem realizacji innych zadań publicznych, w tym zadań z obszaru polityki społecznej. O projekcie szerzej pisaliśmy tutaj 

Pt., 17 Lst. 2023 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel