Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozsądny zysk w transporcie zbiorowym

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym operatorowi takiego transportu przysługuje w szczególności rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rekompensata ta przysługuje w przypadku poniesienia straty w związku z realizacją usług publicznego transportu zbiorowego, przy czym rekompensata obejmuje również rozsądny zysk. Sposób określenia wysokości rozsądnego zysk ma określić minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. Odpowiedni projekt rozporządzenia Ministra Finansów trafił właśnie do zaopiniowania przez Komisję Wspólną.

Minister Finansów proponuje by rozsądny zysk dla operatora był określany jako iloczyn skorygowanej wartości kapitału zaangażowanego i stopy zwrotu ze skorygowanej wartości kapitału zaangażowanego. Skorygowana wartość kapitału zaaganażowanego jest wyliczana jako wartość początkowa określonych aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych użytkowanych dla celów realizacji usługi publicznej – proporcjonalnie, zaliczki na środki trwałe i środki trwałe w budowie przeznaczone do tego celu oraz aktywa obrotowe użytkowane wyłącznie dla celów realizacji usługi publicznej) skorygowana o wartość odpisów amortyzacyjnych o odpisów aktualizacyjnych, a następnie pomniejszona o wartości niespłaconych zobowiązań finansowych związanych z zakupem danego składnika. Z kolei zaproponowana stopa zwrotu ma wynosić nie więcej niż:

  • 6% w transporcie kolejowym, innym szynowym, liniowym, liniowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej;
  • 8% w transporcie drogowym.
Czw., 21 Lp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski