Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja ze styczniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja ze styczniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego .

31 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się, pierwsze po powołaniu nowego rządu, posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkaniu współprzewodniczyli Marcin Kierwiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. Z ramienia Związku Powiatów Polskich udział wzięli: Jan Grabkowski - Wiceprezes ZPP, Starosta Poznański; Lucyna Sokołowska - Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego; Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura ZPP oraz Jego Zastępca Grzegorz Kubalski.

Należy podjąć wspólny dialog

Jako pierwszy głos zabrał Marcin Kierwiński, który zapewnił, że jest do dyspozycji dla strony samorządowej wraz z wiceministrem Tomaszem Szymańskim, który w obecnym rządzie odpowiedzialny jest za sprawy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i na co dzień bezpośrednio będzie współpracował z samorządami.

- Wchodzimy w czwartą dekadę działania KWRiST w nowej sytuacji politycznej, z rządem, który chce dialogu z samorządami, dla którego samorząd jest szalenie istotny, bo wszystkie partie tworzące nową koalicję z samorządu wyrosły. Ze strony rządowej deklarujemy, że będziemy słuchali Państwa głosów i postulatów. Będziemy często się też spierali, prowadzili burzliwe dyskusje, ale zawsze to będzie otwarty i konstruktywny dialog – powiedział minister MSWiA. – Mam nadzieję, że ta Komisja wróci do takiego dobrego standardu bycia żywym miejscem dyskusji i wzmocnienia tego co najważniejsze, czyli roli państwa, samorządu, administracji centralnej w pracy dla mieszkańców tych najmniejszych wspólnot lokalnych.

Nowi członkowie strony rządowej KWRiST

Następnie szef MSWiA wręczył akty powołania przedstawicielom strony rządowej KWRiST. W jej skład weszli:

 • Agnieszka Buczyńska Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego - członek KWRiST
 • Marzena Okła-Drewnowicz Minister do spraw Polityki Senioralnej - członek KWRiST
 • Grzegorz Karpiński Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - członek KWRiST
 • Piotr Borys Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - członek KWRiST
 • Henryk Kiepura Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu
 • Paweł Olszewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego
 • Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii - członek KWRiST
 • Tomasz Szymański Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli i współprzewodniczący Zespołu ds. Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych
 • Jan Szyszko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej
 • Mikołaj Dorożała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska
 • Przemysław Koperski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - członek KWRiST oraz współprzewodniczący  Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu
 • Marek Kos Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - członek KWRiST oraz współprzewodnicząca  Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych
 • Adam Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
 • Paweł Zgórzyński Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - członek KWRiST

Deklaracja pełnej współpracy strony samorządowej z nowym rządem

Następnie głos zabrał Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, współprzewodniczący KWRiST ze strony samorządowej, który podkreślił, że Komisja to modelowe rozwiązanie i rzadki przykład w Europie, współdziałania władz centralnych, lokalnych i regionalnych. Jest to również dobry przykład na materializację trzech konstytucyjnych zasad organizujących życie wspólnoty państwowej, czyli współdziałania władz, dialogu społecznego i zasady pomocniczości. I tak też strona samorządowa traktuje udział w tej Komisji.

 - Czeka nas sporo pracy żeby przywrócić z jednej strony samodzielność finansową jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej wyprostować te zmiany ustawowe, po to aby samorządy mogły z dużą intensywnością i skutecznością rozwijać nasze mały ojczyzny. Dodał, że pomoc finansowa dla samorządów dzisiaj jest największym wyzwaniem. Ważne są również zmiany ustawowe poprzez tzw. ustawę czyszczącą, która przywróci samorządom możliwość skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych i regionalnych.

Prezydent Lublina zadeklarował, że ze strony samorządowej współpraca będzie merytoryczna i podyktowana dobrem wspólnym. - Tak jak historia to pokazywała, jeśli dwie strony chcą tego samego i mają do siebie zaufanie to można skutecznie tworzyć dobre prawo i rozwiązywać te problemy, które dla naszych mieszkańców są priorytetowe. Podpisujemy się pod programem rządu, w tym również dotyczącym zadań związanych z działalnością samorządu i deklarujemy pełną współpracę – dodał.

Kwestie wymagające pilnego rozwiązania

Następnie głos zabrał sekretarz strony samorządowej KWRiST Marek Wójcik, który skierował propozycję do współprzewodniczących zespołów merytorycznych, aby w lutym zorganizować dwa posiedzenia. Pierwsze z nich miałoby charakter wymiany poglądów, omówienia istotnych, strategicznych kwestii z danego obszaru, na drugim zaś zaopiniowane zostałyby projekty.

Marek Wójcik wspomniał również o kwestiach, które nie zostały dotąd rozstrzygnięte, a które wymagają pilnego rozwiązania. Sprawa dotyczy między innymi sprzedaży węgla przez jednostki samorządu terytorialnego. W dalszym ciągu kilkadziesiąt tysięcy ton węgla zalega w gminach. Kolejna kwestia dotyczy realizacji programu „Polski Ład”. - W KPRM rozwiązana została komisja, która zajmowała się rozpatrywaniem wniosków, a obecnie trwa jeszcze 8 i 9 edycja tego programu, dlatego pytanie brzmi jak będzie kontynuowany ten program oraz co zrobić w przypadku składanych wniosków o zmianę zakresu projektów.

Strona samorządowa postuluje również o wydłużenie terminu realizacji programu „Rozświetlamy Polskę”, który został rozstrzygnięty pod koniec roku 2023. Skierowana została także prośba o weryfikację składu Rady Cyfryzacji, tak aby znalazło się w niej miejsce przynajmniej dla jednego przedstawiciela samorządu terytorialnego oraz o włączenie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w prace Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W dalszej części spotkania na wniosek Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego strona samorządowa wskazała swojego kandydata do Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Będzie to Jan Grabkowski ze Związku Powiatów Polskich oraz Michał Zaręba z Unii Metropolii Polskich.

Komisja upoważniła właściwe zespoły do wydania opinii wiążącej do:

 • projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego,
 • projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości,
 • projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Ministerstwo Obrony Narodowej),
 • projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w  czasie pokoju  (Ministerstwo Obrony Narodowej),
 • projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Ministerstwo Obrony Narodowej),
 • projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu,
 • projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

Projekty z opinią pozytywną:

 • wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik weterynarii w branży rolno-hodowlanej,
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024,
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.,
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia,
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu przekazania 1,5% należnego podatku rolnego,
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie informacji przekazywanych przez sądy i komorników sądowych właściwym organom podatkowym,
 • projekt wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze owoców i warzyw (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
 • projekt Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2022 roku (Urząd Konkurencji i Konsumentów).
Pt., 2 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska