Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania strony w sprawie o rejestrację

Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania strony w sprawie o rejestrację fotolia.pl

Jak postępować w sytuacji kiedy interesant ma stałe zameldowanie w powiecie X a czasowe w powiecie Y. Pojazd chce zarejestrować w powiecie Y ponieważ tam pracuje i przebywa.

Odpowiedź:
Ustawa Prawo o ruchu drogowym regulują zasady właściwości organu mówi o miejscu zamieszkania a nie miejscu zameldowania. Definicję miejsca zamieszkania zawiera art. 25 kodeksu cywilnego – jest to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. W mojej ocenie jeżeli dana osoba fizycznie mieszka i pracuje na terenie powiatu Y, co przemawia za tym, że w tym powiecie znajduje się jej centrum spraw życiowych, to właściwym w sprawie zarejestrowania pojazdu będzie starosta powiatu Y, niezależnie od adresu zameldowania.
Ponieważ w większości aktów prawnych przy ustalaniu właściwości organów ustawodawca odwołuje się do miejsca zamieszkania strony, na tle ustalenia właściwości organów w przypadku gdy miejscowość zameldowania różni się od miejsca zamieszkania powstało szerokie orzecznictwo.

W wyroku WSA w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. II SA/Bk 35/08 źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2AA07067BF dotyczącym ustawy Prawo o ruchu drogowym sąd wskazał co następuje:

„…w orzecznictwie prezentowane jest jednolite stanowisko, że fakt zameldowania na pobyt stały nie wystarczy samo przez się do przyjęcia zamieszkiwania w rozumieniu art. 25 K.c., może on stanowić jedną z przesłanek do wyciągnięcia prawidłowego wniosku, a więc ułatwiać ustalenie (np: postanowienie SN z dnia 26.03.1973 r. sygn. akt I CZ 38/73, LEX nr 7234, postanowienie SN z dnia 03.05.1973 r. sygn. akt I CZ 48/1973. LEX nr 7250, postanowienie NSA z dnia 15.02.2006 r. sygn. akt I OW 231/05, LEX nr 201525). Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym, a zatem rejestracji danych o miejscu pobytu osób, nie ma zatem podstaw by utożsamiać je z miejscem zamieszkania, (…). W niniejszej sprawie organ ograniczył się do stwierdzenia, że S. C. jest zameldowany na pobyt stały w W. przy ul. [...], co zdaniem organu, jest równoznaczne z tym, że miejscem zamieszkania skarżącego jest W. W konsekwencji, zdaniem organu, Starosta W. nie mógł zarejestrować pojazdu S. C., bo ten nie posiadał w C. stałego zameldowania. Jak wykazano powyżej stwierdzenie takie nie znajduje uzasadnienia, ustalenia organu nie dawały zatem podstaw do przyjęcia, iż wystąpiła przesłanka z art. 156 § 1 pkt 1 K.p.a. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. ustalając właściwość miejscową organu "rejestracyjnego" winno zatem przeprowadzić postępowanie wyjaśniające na okoliczność ustalenia przesłanek do stwierdzenia miejsca zamieszkania skarżącego.”

Niedz., 10 Czrw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel