Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co z właściwością miejscową przy rejestracji jachtów?

Co z właściwością miejscową przy rejestracji jachtów? fotolia.pl

Lektura art. 4 ust. 2 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, według którego w celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego może stwarzać wątpliwości. Bowiem czy przepis ten należy rozumieć jako możliwość wyboru pomiędzy danym „typem” organu rejestrującego (starosta, związki sportowe) – z uwagi na definicję z art. 2 pkt 8 ustawy o rejestracji jachtów, czy też jako możliwość wyboru dowolnego organu w ogóle, czyli np. dowolnego starosty – niekoniecznie właściwego miejscowo?

O wykładni                                                                     

Wykładnia przepisów wskazuje na drugie, tj. szerokie ich rozumienie. Oparta jest ona na rozumieniu słowa „wybrany” oraz – z racji niejednoznacznego wyniku wykładni językowej – odczytaniu intencji wynikających z uzasadnienia do projektu przedmiotowej ustawy.

Na wstępie warto raz jeszcze przytoczyć brzmienie art. 4 ust. 2 ustawy o rejestracji jachtów. Przepis ten stanowi o tym, że w celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego. Według Słownika języka polskiego PWN „wybrać” to „dokonać wyboru, zdecydować się na kogoś, na coś spośród wielu osób lub rzeczy”[1]. Tym samym na poziomie wykładni językowej można mieć wątpliwości co do sposobu interpretacji przepisu. Aby interpretacja językowa prowadziła do jednoznacznych rezultatów, ustawodawca powinien użyć w ustawie np. rozróżnienia na „typy organów” albo explicite wyłączyć stosowanie właściwości miejscowej z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Jednakże z lektury uzasadnienia do projektu ustawy o rejestracji jachtów, czyli podstawowego źródła dla dokonania wykładni celowościowej wynika, że „Zgodnie z art. 4 rejestracji jednostki pływającej dokonuje dowolny organ rejestrujący (a więc starosta, PZŻ lub PZMWiNW), u którego właściciel złoży odpowiedni wniosek (w siedzibie organu lub w formie elektronicznej). Rozwiązanie to przyjęto dla wygody obywateli.”[2]. Nie dość, że mówi się w nim o organie „dowolnym”, a więc „zależnym tylko od własnej woli, nieskrępowanym nakazami ani przepisami”[3], to jeszcze zwraca się uwagę na „wygodę obywateli”. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że jacht czy jednostka pływająca może znajdować się w części kraju znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania wnioskującego o rejestrację. Trzeba także dodać, że według art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o rejestracji jachtów organ rejestrujący ma badać m.in. to, czy zgłoszone dane są zgodne ze stanem faktycznym, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości. W świetle powyższego stwierdzenia dot. miejsca, w którym znajduje się jacht czy jednostka pływająca wypada zaznaczyć, iż zastosowanie wykładni miejscowej może w konsekwencji powodować istotne trudności w zrealizowaniu kompetencji z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o rejestracji jachtów.

O liczbie rejestracji i ewentualnej aktualizacji wysokości opłat

Trzeba także zwrócić uwagę na zakładaną liczbę rejestracji jachtów i jednostek pływających. Na terenie całego kraju – według prognoz sporządzonych przez resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – w szczytowym z perspektywy rejestracji jachtów i innych jednostek pływających roku 2021 ma mieć miejsce ok. 50 000 rejestracji (we wszystkich typach organów łącznie; na starostów ma przypaść ok. 33 000 rejestracji). Po upływie okresu, w którym będzie należało zarejestrować „stare jednostki”, liczba rejestracji w skali roku na terenie całego kraju we wszystkich typach organów ma wynosić ok. 17 000 (od 2024 roku) – w tym u starostów 13 760 rejestracji. Tym samym liczba rejestracji nie powinna przekraczać możliwości pojedynczego organu – nawet przy różnym, nierównomiernym rozkładzie wniosków w ujęciu terytorialnym. Jeżeli będą występowały przypadki przekroczenia możliwości pojedynczego organu, to oczywiście będzie należało rozważyć interwencję legislacyjną w tym zakresie. Równocześnie w tym kontekście należy wskazać, że Związek Powiatów Polskich w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uzyskał pisemną deklarację Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anny Moskwy co do tego, że w przypadku wzrostu kosztów procesu rejestracji i wydawania dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej bezzwłocznie podejmie prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, tj. w celu aktualizacji wysokości opłat.

[1] https://sjp.pwn.pl/sjp/wybrac;2538621.html (22.06.2020 r.).
[2] Uzasadnienie do druku sejmowego nr 2261, Sejm VIII kadencji, s. 7.
[3]
https://sjp.pwn.pl/sjp/dowolny;2453869.html (22.06.2020 r.).

Pt., 26 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel