Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Publiczny transport drogowy (cz. 2)

Publiczny transport drogowy (cz. 2) fotolia.pl

Zasady tworzenia planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

W przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej samorządy będą zobligowane do tworzenia planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Plany transportowe opracowywać będą:

 1. gmina:
  • licząca co najmniej 50 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich,
  • której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze; 
 2. związek międzygminny obejmujący obszar liczący co najmniej 80 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących związek międzygminny;
 3. powiat:
  • liczący co najmniej 80 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,
  • któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami, których obszar liczy łącznie co najmniej 120 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze; 
 4. związek powiatów obejmujący obszar liczący co najmniej 120 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze powiatów tworzących związek powiatów;
 5. województwo:
  • w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich,
  • któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze.

Plan transportowy może być również opracowany przez właściwego organizatora na obszarze liczącym mniejszą liczbę mieszkańców.  Plan uchwalany będzie przez właściwe organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego i będą aktami prawa miejscowego.

Informację o opracowanym projekcie planu transportowego ogłasza się w miejscowej prasie, w BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, określając miejsce wyłożenia projektu planu transportowego oraz formę, miejsce i termin składania opinii dotyczących tego projektu, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia.

Organizator rozpatruje opinie a w przypadku uznania za zasadne wniosków w nich zawartych, dokonuje stosownych zmian w projekcie planu transportowego.

W projekcie planu transportowego opracowanym przez:

 1. marszałka województwa - uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez ministra właściwego do spraw transportu,
 2. starostę, zarząd związku powiatów - uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez marszałka województwa,
 3. wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd związku międzygminnego - uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez starostę, zarząd związku powiatów, o ile jest utworzony, lub marszałka województwa 

Plan transportowy może być, w zależności od uzasadnionych potrzeb, poddawany aktualizacji.

Plan transportowy określa w szczególności:

 1. sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
 2. ocenę i prognozy potrzeb przewozowych;
 3. przewidywane finansowanie usług przewozowych;
 4. preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu;
 5. zasady organizacji rynku przewozów;
 6. pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej;
 7. przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera. 

Przy opracowywaniu planu transportowego należy uwzględnić w szczególności:

 1. stan zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia odpowiednio:
  • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
  • planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
 2. sytuację społeczno-gospodarczą danego obszaru;
 3. wpływ transportu na środowisko;
 4. potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w zakresie usług przewozowych;
 5. potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich;
 6. rentowność linii komunikacyjnych;
 7. w zakresie transportu kolejowego - dane dotyczące przepustowości infrastruktury oraz standard jakości dostępu otrzymane od zarządcy infrastruktury kolejowej. 

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres planu transportowego z podziałem na część tekstową i graficzną, uwzględniając skalę opracowań kartograficznych, stosowane oznaczenia i nazewnictwo oraz rodzaj transportu, którym będzie wykonywany przewóz.

Marszałek województwa przedstawia sejmikowi województwa do uchwalenia projekt planu transportowego:

 1. uzgodniony z marszałkami sąsiednich województw,
 2. zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku powiatów, o ile jest utworzony - w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości.  

Starosta lub zarząd związku powiatów, o ile jest utworzony, przedstawia odpowiednio radzie powiatu albo zgromadzeniu związku powiatów do uchwalenia projekt planu transportowego:

 1. uzgodniony ze starostą sąsiedniego powiatu lub zarządem sąsiedniego związku powiatów, o ile jest utworzony,
 2. zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku międzygminnego, o ile jest utworzony - w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości. 

Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku międzygminnego przedstawia odpowiednio radzie gminy albo zgromadzeniu związku międzygminnego do uchwalenia projekt planu transportowego uzgodniony z właściwymi organami sąsiednich gmin lub zarządem sąsiedniego związku międzygminnego, o ile jest utworzony, w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości.

Gmina licząca mniej niż 50 000 osób, może zgłosić potrzeby transportowe dotyczące linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar swojej właściwości, bezpośrednio do starosty albo marszałka województwa właściwego ze względu na przebieg tych linii komunikacyjnych.

Plan transportowy jest podawany do publicznej wiadomości przez jego ogłoszenie we właściwym dla organizatora dzienniku urzędowym, a w przypadku gdy organizatorem jest związek międzygminny albo związek powiatów - w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarach gmin albo powiatów tworzących te związki oraz w dzienniku urzędowym województwa, na którego obszarze działa związek międzygminny albo związek powiatów.

fot. www.sxc.hu

Pt., 25 Lt. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel