Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o dotacji za okres ferii letnich

WSA o dotacji za okres ferii letnich fotolia.pl

Dotacja za okres ferii letnich nie jest dotacją, o której mowa w art. 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Nie jest to bowiem okres pobierania nauki a wypoczynek, o którym mowa w art. 92a-92t ustawy o systemie oświaty – orzekł niedawno WSA w Krakowie.

W przedmiotowej sprawie strona zaskarżyła czynność zarządu powiatu w przedmiocie przyznania i wypłaty dotacji oświatowej za lipiec 2022 r. Istota sporu sprowadza się zatem do wysokości wypłaconej dotacji, którą skarżąca podważa.

Sąd po pierwsze wskazał, że czynności wypłaty dotacji, jako mającej jedynie charakter rachunkowo-księgowy a nie władczy, nie da się przyporządkować do żadnej z kategorii aktów lub czynności, o jakich mowa w art. 3 ppsa.

Po drugie, WSA wywiódł, że w art. 47 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (ufzo) ustawodawca wprost określił, jakie czynności organu dotującego stanowią czynności z zakresu administracji publicznej. Zgodnie z tym przepisem, czynności podejmowane przez organ dotujący, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32 i art. 40-41a, w celu ustalenia wysokości lub przekazania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32 i art. 40-41a, stanowią czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ppsa.

Co istotne, w omawianej sprawie skarżąca uznała, że dotacja za okres ferii letnich przysługuje jej na podstawie art. 29 ufzo. Zgodnie z tym przepisem, niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy – Prawo oświatowe, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Wysokość tej dotacji dla niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, jest ustalana jako iloczyn kwoty przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej placówce pomniejszonej o jeden dzień i podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym.

W konsekwencji WSA odrzucił skargę, bowiem zaskarżona przez stronę czynność nie wchodzi w zakres któregokolwiek z przepisów wymienionych w art. 47 ufzo. Tym samym czynność polegająca na odmowie przyznania i wypłaty dotacji oświatowej dla domu wczasów dziecięcych w okresie ferii letnich nie należy do kognicji sądów administracyjnych.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 31.03.2023 r., sygn. I SA/Kr 1093/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 27 Kw. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak