Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli - propozycje MEiN

Zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli - propozycje MEiN fotolia.pl

Kolejnym obszarem nowelizacji w zakresie zmian statusu zawodowego nauczycieli przygotowywanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jest czas pracy nauczycieli. 

W tym zakresie resort edukacji końcem września, podczas posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty przedstawił następujące propozycje:

1) podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego)

Zmiany pensum będą się wiązały z ruchami kadrowymi, w związku z powyższym proponuje się w 3-letnim okresie przejściowym zastosowanie działań osłonowych dla nauczycieli, dających możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system. Rozwiązania kadrowe będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowaniu dotychczasowego wymiaru pensum i ustaleniu proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego. Dotyczy to nauczycieli zatrudnionych dotychczas na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć. Nauczyciel będzie mógł zdecydować o zachowaniu w okresie przejściowym dotychczasowego wymiaru pensum także w przypadku, gdy w szkole będzie możliwość zapewnienia mu zajęć w wymiarze zgodnym z nowym wymiarem pensum. Nauczyciel, który podejmie taką decyzję, będzie korzystał z ograniczenia zatrudnienia oraz otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w wymiarze proporcjonalnym do realizowanych zajęć. Nauczyciel korzystający z ograniczenia zatrudnienia nie będzie mógł mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych.

Jeżeli nie będzie możliwe przydzielenie nauczycielowi zajęć w wymiarze wynikającym z nowego pensum, a nauczyciel nie zdecyduje się na ograniczenie zatrudnienia, to będzie mógł przejść w stan nieczynny. Odmowa przejścia w stan nieczynny będzie wiązała się z rozwiązaniem stosunku pracy oraz wypłatą odprawy z tego tytułu w wysokości takiej jak obecnie wynika z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Inne rozwiązania osłonowe w okresie przejściowym:

 • nauczyciel korzystający z ograniczenia zatrudnienia, który będzie realizował zajęcia w wymiarze nie niższym niż obowiązujący go dotychczas pełny wymiar pensum, w zakresie uprawnień, np. do urlopu dla poratowania zdrowia, będzie traktowany jak nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć;
 • ograniczenie zatrudnienia będzie możliwe również do wymiaru niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć;
 • w przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia pensum nauczycielowi, który korzysta z ograniczenia zatrudnienia, w pierwszej kolejności dyrektor zaproponuje godziny zajęć temu nauczycielowi;
 • przepisy dotyczące przeniesienia nauczyciela do innej szkoły będą miały zastosowanie również do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;
 • nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny będzie przysługiwało pierwszeństwo w zatrudnieniu w jednostkach systemu oświaty, w przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej jednostce lub w innej jednostce systemu oświaty w pełnym wymiarze zajęć, z dniem podjęcia zatrudnienia ustanie stan nieczynny.

2) wprowadzenie czasu dostępności nauczyciela w szkole

Doprecyzowanie sposobu rozliczania czasu pracy nauczycieli poprzez wprowadzenie limitów czasu dostępności w szkole nauczycieli (poza pensum), zróżnicowane ze względu na wielkość tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Do godzin dostępności wliczane będą:

 • spotkania z rodzicami, czas na indywidualne rozmowy z rodzicami,
 • konsultacje z uczniami,
 • wycieczki szkolne,
 • doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem,
 • organizacja i opieka nad uczniami podczas np. dyskotek, zawodów sportowych, olimpiad, konkursów,
 • rady pedagogiczne.

Zajęcia i czynności realizowane w ramach dostępności nauczyciela w szkole będą rejestrowane i rozliczane w indywidualnej karcie ewidencji czasu pracy:

 • nauczyciel „tablicowy” zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli) obowiązany będzie do bycia dostępnym w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo (Większa pula dostępności dla nauczycieli w-f, muzyki i plastyki),
 • sposób rozliczania czasu dostępności, ustalony przez dyrektora szkoły powinien uwzględniać istniejące narzędzia usprawniające, np. dziennik elektroniczny. Czynność ta nie powinna być dla nauczyciela obciążeniem biurokratycznym.  

 

 

Czw., 30 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka