Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Treść opinii kuratora dotycząca określenia planu sieci szkół

Treść opinii kuratora dotycząca określenia planu sieci szkół fotolia.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy - Prawo oświatowe ustalenie planu sieci publicznych szkół, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a.

Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, że ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych, o którym mowa w art. 39 ust. 5 ustawy (przedmiotem opinii nie był projekt uchwały rady powiatu, o którym mowa w art. 39 ust. 7) może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia ta musi dotyczyć zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a. Przepis art. 39 ust. 8 ustawy ogranicza zakres opinii kuratora do oceny, czy plan jest zgodny z warunkami określonymi w wymienionych tam ustępach.

Powyższe oznacza, że opinia kuratora nie może obejmować oceny zgodności planu sieci szkół z innymi przepisami ustawy Prawo oświatowe. Gdyby ustawodawcy chodziło o to, by opinia kuratora oświaty, o której mowa w art. 39 ust. 8 Prawa oświatowego, obejmowała ocenę zgodności planu sieci szkół z innymi przepisami ustawy, to treść art. 39 ust. 8 byłaby inna. Sformułowanie tego przepisu prowadzi do wniosku, że opinia kuratora dotyczy jedynie okoliczności zawartych w ustępie 8, czyli zgodności planu sieci szkół z warunkami, o których mowa w ust. 1, 2 i 5a-7a. W ocenie Sądu brak jest podstaw do przyjęcia innego, bardziej rozszerzonego, zakresu opinii kuratora oświaty, gdyż byłoby to sprzeczne z art. 39 ust. 8 ustawy.

Również w doktrynie zwraca się uwagę na to, że zadaniem kuratora jest jedynie weryfikacja planu i to pod kątem tych konkretnych kryteriów (zawartych w art. 39 ust. 1, 2 i 5a-7a Prawa oświatowego), a nie np. weryfikacja legalności uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Zakres opiniowania jest zatem wąski i można go określić jako fachowe współdziałanie organu administracji państwowej przy realizacji samorządowego zadania publicznego, jakim jest prowadzenie szkół odpowiedniego szczebla na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego (por. M. Pilich, Komentarz do ustawy - Prawo oświatowe, WKP 2018, komentarz do art. 39, teza 7).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2021 r., II SA/Ol 267/21

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 17 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka