Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dofinasowanie na utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Dofinasowanie na utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami fotolia.pl

Pod koniec grudnia br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w ramach  Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.

O dofinasowanie mogą ubiegać się organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, uwzględniający miejsca edukacji przedszkolnej utworzone w ramach projektu. Wnioskodawca po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu staje się beneficjentem, którym zgodnie z zapisami SzOOP RPO WP 2014-2020 może być podmiot mający status organu prowadzącego. 

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez:

  • dostosowanie lub adaptację (prace remontowo–wykończeniowe) budynków i pomieszczeń,
  • dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,
  • zakup i montaż wyposażenia,
  • zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
  • działalność bieżąca nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
  • wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez:

  1. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, obejmujące m.in. zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty,
  2. doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.: kursy i szkolenia, studia podyplomowe, staże i praktyki, programy wspomagania, sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 45 250 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RP Województwa Pomorskiego

Czw., 10 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba