Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nauczanie zdalne w przypadku zawieszenia zajęć przez dyrektora

Nauczanie zdalne w przypadku zawieszenia zajęć przez dyrektora fotolia.pl

Przepisy rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określają katalog jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie zostało ograniczone.

Zgodnie z powyższym od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: 

  1. szkół podstawowych;
  2. szkół ponadpodstawowych;
  3. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
  4. ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.
Zdecydowano także, że ograniczenie funkcjonowania szkół, nie dotyczy:
  1. szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  2. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  3. internatów.
Jednakże, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów, w stosunku do jednostek, których nie obejmuje ograniczenie na gruncie powołanego rozporządzenia, decyzję o zawieszeniu zajęć może podjąć dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (na podstawie par. 18 ust. 2a rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).
 
Podstawa prowadzenia nauczania zdalnego
 
W par. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia wskazano, że w jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy  - Prawo oświatowe. Natomiast w przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa powyżej, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć.
 
Powołany § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia wskazuje zaś, że ograniczenie w całości lub w części funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w rozumieniu powołanego rozporządzenia, dotyczy zarówno jednostek, w których ograniczono funkcjonowanie na gruncie tego rozporządzenia jak i jednostek, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów, wydanych na podstawie:
  •  art. 95a ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., czyli rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
  • art. 32 ust. 11 ustawy - Prawo oświatowe (rozporządzenia w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania);
  • art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe (rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą).
W związku z powyższym na podstawie par. 2 ust. 1 i 2 w zw. z par. 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 możliwe jest prowadzenie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w jednostkach oświatowych (lub w inny przyjęty sposób), w których zajęcia zostały zawieszone decyzją dyrektora, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 
Śr., 18 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka