Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatkowe 270 mln w subwencji na 500+ dla nauczycieli

Dodatkowe 270 mln w subwencji na 500+ dla nauczycieli fotolia.pl

10 listopada br. na stronie ministerstwa edukacji i nauki opublikowano projekty rozporządzeń dotyczące zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej.

Pierwszym aktem jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przewiduje on jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, dla nauczycieli oraz osób, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 2-11  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyjątkiem nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub w części koszty sprzętu i oprogramowania wyszczególnionego w § 10b ust. 2 oraz usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi, zakupionych w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r. Dofinansowanie przysługuje w kwocie wynikającej z dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, z tym że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty 500 zł.

Dofinansowanie będzie udzielane na wniosek nauczyciela lub ww. osoby, złożony do dyrektora jednostki systemu oświaty w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. Wzór wniosku minister właściwy do spraw oświaty i wychowania  poda do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra. Do wniosku dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, wystawiony imiennie na nauczyciela.

W przypadku zatrudnienia w więcej niż jednej jednostce systemu oświaty dofinansowanie można otrzymać tylko w jednej jednostce. Jednocześnie określone zostały przypadki, w których nie przysługuje dofinansowanie.

Dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje wnioski nauczycieli oraz uprawnienie nauczyciela do otrzymania dofinansowania i na tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania zawierającą m.in. kwoty dofinansowania.  Listę tą dyrektor jednostki systemu oświaty do dnia 11 grudnia 2020 r. przekazuje do organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty, a w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego do organu rejestrującego. Organy te przekazują środki na wypłatę dofinansowania na rachunek bankowy jednostki systemu oświaty, która do dnia 31 grudnia 2020 r. wypłaca je nauczycielom.

Środki części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do dnia 30 listopada 2020 r.

Stad też znowelizowano także rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. 

W związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zwiększeniu ulegnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 r. Kwota subwencji oświatowej zostanie zwiększona o kwotę umożliwiającą sfinansowanie ww. dofinansowania w maksymalnej kwocie 500 zł na nauczyciela (osobę) wszystkim nauczycielom i osobom, którym przysługuje. Konieczne było zatem określenie zasad dokonania podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Szacuje się, że z dofinansowania skorzystać będzie mogło ok. 531, 2 tys. nauczycieli. Spowoduje to skutek finansowy w wysokości ok 270 mln zł w przypadku szkół i placówek prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zakładając, że każdy nauczyciel skorzysta z dofinansowania w maksymalnej kwocie 500 zł. 

Z pełną treścią projektów można zapoznać się tutaj.

Konsultacje projektów będą trwały do 13 listopada br. do godz. 9:00.

Śr., 11 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka