Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wakacyjny ale pracowity Zespół ds. Edukacji

Wakacyjny ale pracowity Zespół ds. Edukacji fotolia.pl

23 sierpnia br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą”
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Z uwagami uzgodniono także projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Ustalono również, że zadanie będzie monitorowane i do połowy 2018 r. zostanie przekazana informacja nt. jego realizacji i finansowania. Wiceminister Machałek zapewniła, że MEN gwarantuje środki na realizację dodatkowych zadań. Ten program jest traktowany jako pilotażowy, jeśli się sprawdzi, to zostanie włączony na stałe do systemu ze zmienionym sposobem finansowania (być może będzie subwencjonowany).

W sprawie dwóch projektów Zespół zdecydował że opinię wyda Komisja Wspólna:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – ze względu na fakt, że projekt centralizuje wydawanie środków z Funduszu RKF; celem ministerstwa jest większa elastyczność działania, jednak strona samorządowa do tej pory miała informacje, jakie programy będą realizowane, a jakie nie i na co zostaną przeznaczone środki. Na poziomie regionalnym widać lepiej potrzeby lokalne. Sugestia, by MSiT rozważyło udział strony samorządowej w podziale środków.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – do projektu wpłynęły uwagi i jego treść zostanie zmodyfikowana. Strona samorządowa oczekuje uzupełnienia podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie o problematykę dotyczącą samorządności, funkcjonowania społeczności lokalnych.

Zespół podzielił także środki z rezerwy 0,4% zgodnie z propozycjami MEN. Ustalono, że w związku z sierpniowymi nawałnicami, kolejne propozycje podziału rezerwy będą opiniowane obiegowo, aby przyspieszyć uruchomienie środków.

W sprawach różnych zgłoszono trzy zagadnienia.

Po pierwsze powstała wątpliwość zgodnie z którą obowiązujące przepisy prawa można odczytywać jako niemożność umieszczenia dzieci z chorobami sprzężonymi w oddziale z innymi uczniami, czego konsekwencją jest konieczność tworzenia nowych oddziałów. Taka właśnie linię przyjął mazowiecki kurator oświaty.

Jak wskazał przedstawiciel MEN, resort oddał decyzję w tym zakresie dyrektorom; kwestia kuratora mazowieckiego zostanie przeanalizowana i być może zapis zostanie zmieniony lub zostanie wydana interpretacja MEN. Intencją MEN było bowiem aby dyrektorzy mogli dopasowywać liczbę dzieci z niepełnosprawnościami, w tym sprzężonymi.

Po drugie poproszono MEN o zamieszczenie na stronie internetowej wzoru uchwały stwierdzającej, że dana szkoła została przekształcona (po zmianie sieci szkolnej).

Po trzecie padł wniosek o zmianę warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży. Należałoby wprowadzić zapis, że obóz winien być zlokalizowany  w nieznacznej odległości od budynków szkół, by w razie konieczności móc dzieci i młodzież szybko tam ewakuować. MEN przeanalizuje tę propozycje, tak by nie zawęzić możliwości organizowania obozów harcerskich.

Sob., 2 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka