Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W jaki sposób prawidłowo zagłosować podczas wyborów

W jaki sposób prawidłowo zagłosować podczas wyborów fotolia.pl

W opublikowanej pierwszej części Słowniczka wyborczego (o którym pisaliśmy tutaj) m.in. opisano jak prawidłowo zagłosować podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, w godzinach 7.00 – 21.00. Informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych dostępne są na stronach internetowych urzędów gmin i dzielnic, a także wywieszane w miejscach łatwo dostępnych dla wyborców (tablice, słupy ogłoszeniowe, w siedzibach urzędów).

Idąc na głosowanie trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja funkcjonariusza publicznego. Wyborca okazuje taki dokument obwodowej komisji wyborczej i na tej podstawie otrzymuje karty do głosowania (do Sejmu i do Senatu), potwierdzając ich odbiór własnoręcznym podpisem w spisie wyborców.

Karta do głosowania nie może być uszkodzona (np. naddarta) i musi być opatrzona dwiema pieczęciami – okręgowej komisji wyborczej oraz obwodowej komisji wyborczej. Na karcie do głosowania oprócz nazwisk kandydatów znajduje się informacja o sposobie głosowania. Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce obok nazwiska kandydata na posła, ale tylko z jednej listy i tylko na jednego senatora. Następnie wyborca wrzuca kartę do głosowania do urny, która jest przeźroczysta, w taki sposób aby strona zadrukowana nie była widoczna dla innych osób.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Przysługuje wyborcom o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Pełnomocnikiem może być jedynie osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, w której mieszka wyborca udzielający pełnomocnictwa. Można być pełnomocnikiem dwóch osób pod warunkiem, że jedną z nich jest członek rodziny. Pełnomocnikiem nie może być kandydat w wyborach, członek obwodowej komisji wyborczej oraz mąż zaufania. Sporządzenie pełnomocnictwa jest bezpłatne. Aby otrzymać dokument pełnomocnictwa należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, w którym jest się wpisanym do rejestru wyborów. Wniosek taki można wysłać pocztą. Do wniosku trzeba dołączyć: pisemną zgodę osoby, która będzie pełnomocnikiem, że przyjmuje pełnomocnictwo oraz kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Jeżeli wyborca najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat do wniosku załącza się tylko pisemną zgodę przyjmującego pełnomocnictwo. Sporządzony akt pełnomocnictwa można odebrać w urzędzie gminy lub może zostać przesłany pocztą do wyborcy. Udzielone pełnomocnictwo może zostać cofnięte najpóźniej na 2 dni przed wyborami. Zabronione jest udzielanie pełnomocnictwa w zamian za korzyść majątkową lub osobistą. Pełnomocnik nie może pobierać żadnych opłat od osoby udzielającej pełnomocnictwa za głosowanie w jej imieniu. Głosowanie przez pełnomocnika odbywa się wyłącznie w kraju, z wyłączeniem obwodów odrębnych.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
Przysługuje wyborcom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wyborcom, którzy podlegają obowiązkowej kwarantannie oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Głosowanie korespondencyjne odbywa się wyłącznie na terenie kraju, z wyłączeniem obwodów odrębnych. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego składa się do komisarza wyborczego (osobiście, telefonicznie lub e-mailem). Do wniosku – zawierającego imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia oraz numer PESEL – dołącza się oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy oraz, jeśli wyborca nie kończy w dniu głosowania 60 lat kopię orzeczenia o niepełnosprawności, a także nakładkę na karty do głosowania w alfabecie Braille’a. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych komisarz wyborczy wezwie wyborcę do uzupełnienia wniosku. Nie później niż 6 dni przed dniem wyborów wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma pakiet wyborczy składający się z: zaadresowanej koperty zwrotnej, kart do głosowania (do Sejmu i do Senatu), koperty na karty do głosowania, instrukcji głosowania, nakładki na karty do głosowania w alfabecie Braille`a (jeśli o nią wnioskował) oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Pakiet wyborczy może być doręczony do rąk własnych wyborcy. Jeśli doręczyciel nie zastanie wyborcy w domu, zostawi zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia. Drugi termin doręczenia nie może być dłuższy niż jeden dzień.

Śr., 30 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska