Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przedstawiono zmiany w e-administracji

Przedstawiono zmiany w e-administracji fotolia.pl

Sekretarz Stanu w KPRM Janusz Cieszyński udostępnił projekt zmian prawnych, mających na celu usprawnienie działań administracji oraz udostępnienie nowych e-usług dla obywateli. Poniżej przedstawiono najważniejsze rozwiązania.

Zarządzanie dokumentacją – EZD RP

Wprowadzono obowiązek elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz udostępniono darmowe narzędzie w postaci systemu EZD RP, który umożliwi:

  • wykonywanie czynności kancelaryjnych,
  • dokumentowanie przebiegu rozstrzygania spraw,
  • tworzenie, gromadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji w formie elektronicznej.

System EZD RP zostanie udostępniony podmiotom publicznym nieodpłatnie – zapewnione zostanie także wsparcie w jego wdrażaniu i eksploatacji. Dodatkowo, w projekcie zaproponowano nałożenie na podmioty publiczne obowiązku realizacji zadań publicznych przy użyciu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Weryfikacja tożsamości

W ostatnim czasie mamy do czynienia z próbami podszywania się pod inne osoby przy użyciu fałszywych dowodów osobistych. W całym ubiegłym roku zanotowano 4 384 przypadki posłużenia się podrobionym dokumentem tożsamości, w bieżącym roku jest ich już 1 124. W odpowiedzi na takie zagrożenia w projekcie przewidziano wprowadzenie nowych regulacji, określających warunki, na jakich podmioty świadczące usługi w sektorze prywatnym będą mogły zweryfikować zgodność fotografii zawartej w dowodzie osobistym okazywanym przez usługobiorcę z fotografią przechowywaną w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

Wideoweryfikacja przy uzyskaniu podpisu elektronicznego

Projekt zawiera regulacje wprowadzające możliwość stosowania nowej metody zdalnej weryfikacji tożsamości. Dotyczy to np. osób, które w czasie pandemii nie mogły osobiście stawić się w urzędzie. Pozwoli to na zdalne potwierdzenie tożsamości na podstawie wizerunku wnioskodawcy zarejestrowanego w drodze teletransmisji danych pochodzących z dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Przy użyciu tej metody zainteresowani będą mogli nabyć m.in. kwalifikowany podpis elektroniczny, który może być wykorzystywany zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez pracowników administracji.

Wprowadzono nowe e-usługi w obszarze spraw obywatelskich, które umożliwią:

  • rozwiedzionemu małżonkowi, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko – na złożenie online oświadczenia o powrocie do nazwiska, które osoba ta nosiła przed zawarciem małżeństwa,
  • osobom zamierzającym zawarcie związku małżeńskiego – na złożenie online zapewnień o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego,
  • cudzoziemcowi – na złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego,
  • cudzoziemcowi składającemu wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – na sporządzenie w postaci elektronicznej załącznika, który wypełniany jest przez podmiot powierzający mu wykonywanie pracy i dołączany do wniosku, oraz przekazanie tego dokumentu na adres do doręczeń elektronicznych właściwego organu,
  • obywatelom polskim – na wniesienie wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Źródło: Cyfryzacja KPRM

Czw., 21 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska