Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w dyżurach aptecznych – odpowiedzi na pytania (cz. 5)

Zmiany w dyżurach aptecznych – odpowiedzi na pytania (cz. 5) fotolia.pl

Czy Zarząd Powiatu informuje apteki o niewyznaczaniu godzin do pełnienia dyżurów?

Ustawa nie nakłada takiego obowiązku. Natomiast, jeżeli nadal obowiązuje uchwała rady powiatu podjęta na podstawie art. 94 Prawa farmaceutycznego (szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2024 r., konieczne będzie jej uchylenie. Uchwała uchylająca akt prawa miejscowego podlega publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym (tak przykładowo: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego z 25 listopada 2016 r. Nr NPII.4131.1.562.2016). Uchylenie uchwały rady powiatu będzie skutkowało niemożnością poboru przez apteki opłaty za ekspedycję w porze nocnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.

W jakim terminie należy uchylić uchwałę rady powiatu (chodzi o powiat mający siedzibę w mieście do 40 tys. mieszkańców) w przypadku decyzji o niewyznaczaniu dyżurów?

W ustawie nie określono takiego terminu. Biorąc pod uwagę problemy jakie miały mniejsze powiaty w zapewnieniu dostępu do aptek w porze nocnej i w dni wolne od pracy ustawodawca raczej zakładał, że powiaty mające siedziby w miastach do 40 tys. mieszkańców raczej będą podejmować uchwały, o których mowa w art. 94 ust. 3 w nowym brzmieniu. W mojej ocenie uchwała w tej sprawie powinna być niezwłocznie skierowana pod obrady rady powiatu.

Jeżeli wobec nie podjęcia przez zarząd powiatu uchwały o dyżurach obowiązuje nadal uchwała rady powiatu o rozkładzie godzin pracy aptek, to czy można ją zmienić i na jakiej podstawie prawnej?

Nie można zmienić uchwały podjętej przez radę powiatu na podstawie art. 94 Prawa farmaceutycznego, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2024 r. Nie rozumiem też czemu zmiana takiej uchwały miałaby służyć i czemu miałoby służyć dalsze utrzymywanie tej uchwały w obrocie prawnym. Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, którą zmieniono art. 94 Prawa farmaceutycznego, nie określała wprost w jakim terminie zarządy powiatów powinny zastosować art. 94 tej ustawy w nowym brzmieniu, ale nie ulega wątpliwości, biorąc pod uwagę fakt, że wyznaczono aptekom termin do 31 stycznia na przekazanie pierwszych rozkładów godzinowych pracy, ustawodawca zakładał, że dostosowanie się powiatów do nowych przepisów powinno nastąpić w pierwszych miesiącach 2024 r. W przypadku niepodjęcia uchwały przez zarząd powiatu i jednocześnie utrzymania w mocy uchwały rady powiatu podjętej na podstawie art. 94 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2024 r., osobom mającym interes prawny będzie przysługiwało prawo do złożenia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność w trybie art. 88 ustawy o samorządzie powiatowym. Takimi podmiotami na pewno są podmioty prowadzące apteki wskazane w uchwale rady powiatu.

Na marginesie dodam, że w praktyce legislacyjnej czasami stosuje się zabieg polegający na utrzymaniu w mocy aktu prawnego pomimo usunięcia albo modyfikacji podstawy prawnej do jego wydania wraz z późniejszą możliwością jego zmiany. Przykładowo takie rozwiązanie przewidziano w art. 66 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, w stosunku do uchwał rad powiatów w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na takie rozwiązanie jednak się nie zdecydowano.

Jeżeli w mieście, gdzie znajduje się siedziba powiatu poniżej 40 tys. osób mamy aptekę całodobową, to czy Zarząd Powiatu podejmuje tylko uchwałę w sprawie harmonogramu pracy aptek?

Art. 94 nie przewiduje przyjmowania przez zarząd powiatu uchwał w sprawie harmonogramu pracy aptek. Zachęcam do zapoznania się z opublikowanym kilka miesięcy temu artykułem, gdzie wyjaśniliśmy różnice pomiędzy nowym i poprzednim stanem prawnym.

Czy w informacji zarządu powiatu przekazywanej do aptek o potrzebie pełnienia dyżurów w wyznaczonych przedziałach czasowych należy zawrzeć informacje o godzinach ponadnormatywnych, czy w uchwale należy wymienić, które dyżury będą finansowane z NFZ, a które z powiatu?

Jeżeli powiat planuje wyznaczenie „dyżurów ponadnormatywnych” to w mojej ocenie tak. W takiej sytuacji w informacji przekazywanej podmiotom prowadzącym apteki na podstawie art. 94 ust. 4 Prawa farmaceutycznego w mojej ocenie warto wskazać, które dyżury będą finansowane przez powiat. Odnośnie uchwały rady powiatu, w przekazanych do powiatów przykładowych wzorach uchwał jest jeden wzór przewidujący sytuacje, gdzie część dyżurów jest finansowanych ze środków NFZ, a część ze środków powiatu.

Cześć IV cyklu dostępna jest TUTAJ.

Sob., 3 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel