Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Majowe posiedzenie Zespołu Zdrowia

Majowe posiedzenie Zespołu Zdrowia fotolia.pl

16 maja br. odbyło się, wyjątkowo długie, posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Pierwszym puntem spotkania było omówienie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. W punkcie tym odbyła się dość szeroka dyskusja z ministrem Adamem Niedzielskim, o której szerzej pisaliśmy tutaj.

Kolejnym punktem posiedzenia był projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W uwagach do tego punktu samorządowcy podnosili, że oczywiście trzeba podnieść płace, jednak należy zrobić to w racjonalny sposób. Zmiana umów praktycznie wszystkich pracowników, będzie wymagała dużego nakładu pracy. Jak wskazywano zarówno samorządy jak i kierownictwo resortu zdrowia nie różnią się co do celu a co do kwestii metody – w jaki sposób podwyżki zostaną dokonane. Ostatecznie projekt ten uzyskał opinię negatywną z uwagą, że samorządy są za podwyżkami wynagrodzeń, jednak wszystkie kwoty jakie wskazano w projekcie ustawy nie zabezpieczają kosztów jakie poniosą podmioty lecznicze.

Zespół ustalił również, że projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, z uwagi na bardzo późne przesłanie projektu zostanie omówiony na posiedzeniu 25 maja br.

Następnie omówiono sprawy różne, na które składały się następujące tematy: informacja na temat zaawansowania prac nad projektem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Podczas dyskusji dotyczącej tego tematu mec. Bernadeta Skóbel wskazywała, że głównie należy zabezpieczyć potrzeby osób żywych. Trzeba zadbać, aby punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie został akurat w danym momencie bez lekarza, wtedy gdy najbardziej potrzeba będzie pomocy świadczonej przez lekarza. Ponadto problematycznym jest również transport zwłok, koszty tego zadania nałożonego ustawą na powiaty, są ogromne, zależne oczywiście od odległości – w projekcie nie zabezpieczono środków na realizację tego zadania. W odpowiedzi na zgłoszone uwagi, pełnomocnik Prezesa rady Ministrów wskazał, że do zgonu nocnego najczęściej wzywany jest lekarz z nocnej opieki zdrowotnej, który sporządza zaświadczenie, a następnie na jego podstawie lekarz POZ wystawia kartę zgonu, dlatego propozycja, aby lekarze pracujący w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, wydawali zaświadczenia wydaje się racjonalna. Jest to spore ułatwienie z punktu widzenia rodzin osób zmarłych. Niestety, w chwili obecnej w Polsce nie ma takiej liczby lekarzy, która zabezpieczyłaby tylko stwierdzanie zgonów.

Finansowanie pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej obecnie prace nad projektem są zaawansowane, projekt jest już gotowy i oczekuje na wpis do wykazu prac. Zmiana będzie polegała na wpisaniu DPS do rejestru wojewodów.

Uznawanie kwalifikacji (specjalizacji) lekarzy z Ukrainy. Znane są w skali kraju przypadki, gdzie profesor z Ukrainy startuje z pozycji lekarza bez specjalizacji. Ministerstwo wskazało, że posiadanie tytułu profesora nie oznacza, że jest to tytuł równorzędny z posiadaniem specjalizacji w Polsce. Jest odrębna procedura dotycząca uzyskania w Polsce tytułu specjalisty. Te wymogi formalne mają na celu zabezpieczenie polskich pacjentów. Duże problemy z zakresu uznania kwalifikacji występują po stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, a nie po stronie resortu zdrowia.

Po omówieniu spraw różnych powrócono do opiniowania projektów aktów prawnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. Główne zastrzeżenia strony samorządowej, dotyczącej tego projektu skupiały się na proponowanej zmianie odnośnie wyłączenia przy inwestycjach dotyczących ośrodka przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przekazaniu do wojewodów spraw związanych z udzieleniem pozwoleń na budowę. Resort rodziny, wyjaśnił, że jest to specjalistyczny ośrodek, jedyny w skali kraju, który boryka się z problemami wszelkiego rodzaju – od kadrowych po problemy z usługodawcami czy problemy lokalowe. Zatem resort, chce w jakiś sposób ulżyć temu ośrodkowi i usprawnić jego pracę. Mec. Bernadeta Skóbel wskazała, że na przyszłość samorządy nie chcą robić takich wyłomów, aby zachować porządek. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną z uwagą dotyczącą specyfikacji inwestycji, która takiego wyłomu wymaga.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych – opinia pozytywna.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych – opinia pozytywna.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawach szpitalnego oddziału ratunkowego – opinia pozytywna.

Projekt dokumentu rządowego programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033” konsultacje tego projektu jeszcze trwają, zatem Zespół przystąpi do jego opiniowania na następnym posiedzeniu.

Również na następne posiedzenie powróci projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej – opinia pozytywna.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – projekt ten będzie opiniowany na następnym posiedzeniu Zespołu.

Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Czw., 19 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek