Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć fotolia.pl

Ruszyła ogólnoświatowa kampania przeciwko przemocy ze względu na płeć. Potrwa 16 dni – od 25 listopada, czyli Międzynarodowego Dnia Przeciw Przemocy Wobec Kobiet do 10 Grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

„Kampania jest sposobnością do podkreślenia, jak ważna jest ochrona ofiar przemocy, czyli osób, których godność została szczególnie naruszona, bez względu na formę, motywację czy przyczynę” – mówił Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna to każdy rodzaj zachowania skutkującego niechcianym kontaktem w sferze seksualnej. Osoba stosująca ten rodzaj przemocy ma na celu poniżenie drugiej osoby i odebranie jej godności. Przemoc seksualna może przybierać różne formy: fizyczną, werbalną, pozawerbalną. 

To przemoc związana z przekroczeniem granic w sferze seksualnej: gwałt, usiłowanie gwałtu, molestowanie seksualne, wykorzystywanie osób niepełnosprawnych intelektualnie/fizycznie, stręczycielstwo, wykorzystywanie dzieci, zmuszanie do prostytucji (w tym handel ludźmi w celu seksualnym), niechciane komentarze o kontekście seksualnym, wymuszenie dokonania aborcji, odmowa użycia antykoncepcji lub ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, małżeństwo z nieletnim.

Aby pomóc ofiarom przemocy w rodzinie konieczne jest:

  • utworzenie odpowiedniej liczby łatwo dostępnych i oferujących bezpieczne zakwaterowanie schronisk dla ofiar;
  • opracowanie jasnych i jednolitych standardów dotyczących zapewniania miejsc schronienia ofiarom przemocy oraz zapewnienie szkoleń dla personelu tych obiektów
  • zwiększenie liczby i/lub oferowanych miejsc w specjalistycznych placówkach schronienia dedykowanym ofiarom na terenie całego kraju,
  • zapewnienie sprawiedliwego dostępu do miejsc bezpiecznego schronienia dla wszystkich będących ofiarami wszystkich formy przemocy.

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zmiana obowiązująca

Sprawca przemocy fizycznej zagrażającej życiu lub zdrowiu domowników bezzwłocznie opuści mieszkanie . 

Zmiany projektowane

  • Zmiana tytułu ustawy i zastąpienie pojęcia „przemocy w rodzinie” „przemocą domową”. Zapewnia to właściwe spojrzenie na jednostkę jej doświadczającą, a nie rodzinę jako taką, w której przemoc występuje.
  • Objęcie definicją przemocy domowej także przemocy ekonomicznej.
  • Uznania za osobę stosującą przemoc nie tylko „członka rodziny” w rozumieniu Kodeksu karnego, ale także byłych osób bliskich, z którymi ofiara nie mieszka.

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Wyniki badań wskazują, że ok. 85-90% Polaków uznaje przypadki przemocy w rodzinie za nieakceptowalne. Dowodzą one pozytywnego trendu zmian w percepcji przemocy w rodzinie jako zjawiska negatywnego. Nadal jednak blisko 10% społeczeństwa (ok. 3 mln osób) uznaje za normalne pewne zachowania przemocowe, co uzasadnia kontynuowanie działań zwiększających świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wskazuje, że liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie w 2020 r. wynosiła 207 045. Z dostępnych danych wynika, że sama tylko Policja wypełniła 72 601 formularzy „Niebieska Karta”, które mają pomóc w zwalczaniu tego zjawiska, a przecież uprawnione są do tego również inne instytucje. Niestety, wiele przypadków przemocy nie jest w ogóle zgłaszanych. Należy także dodać, że wszelkiego rodzaju przemoc dotyka kobiety w nieproporcjonalnie większym stopniu niż mężczyzn. Jak wskazują policyjne i sądowe statystyki kobiety stanowią prawie 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie. Mężczyźni stanowią natomiast większość wśród sprawców.

Przemoc domowa

Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia o przywiązaniu do idei stworzenia kompleksowego i efektywnego systemu ochrony przed przemocą domową, gwarantującego, że wszystkie osoby jej doświadczające uzyskają niezbędne wsparcie, a sprawcy przemocy w związkach bliskich – w jakiejkolwiek jej formie: psychicznej, fizycznej, seksualnej czy ekonomicznej – nie unikną kary.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Art. 30 Konstytucji RP.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Art. 208 Konstytucji RP.

Źródło: RPO

Pt., 3 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska