Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co dalej z przedsiębiorczością społeczną? (cz.2)

Co dalej z przedsiębiorczością społeczną? (cz.2) fotolia.pl

Kontynuujemy zapoczątkowany w poprzednim tygodniu temat projektu inicjatywy  mającej na celu uregulowanie stanu prawnego podmiotów zaliczanych do tzw. przedsiębiorstw społecznych czy podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z intencją autorów projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym dochód przedsiębiorstwa społecznego, jeżeli nie będzie musiał być przeznaczony na pokrycie strat wynikających z działalności tego przedsiębiorstwa w latach ubiegłych:

 1. w co najmniej 10% ma być przekazywany na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej w miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne;
 2.  w pozostałej części ma być przeznaczany bezpośrednio na finansowanie realizacji celów przedsiębiorstwa społecznego, jego dalszy rozwój lub na zasilenie kapitałów (funduszy) przedsiębiorstwa społecznego.

Przedsiębiorstwo społeczne będzie mogło być utworzone wyłącznie przez przedsiębiorcę będącego:

 • spółką jawną,
 •  europejskim zgrupowaniem interesów gospodarczych, 
 • spółką komandytową,
 • spółką komandytowo-akcyjną,
 • spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółką akcyjną,
 • spółką europejską,
 • spółdzielnią,
 • spółdzielnią europejską, 
 • określonego w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, 
 • inną, niż wymienione w art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, osobom  prawną, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru z wyłączeniem przedsiębiorców będących państwowymi albo samorządowymi osobami prawnymi i przedsiębiorców prowadzących wyłącznie działalność zawodową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo społeczne będzie mogło być utworzone wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. mającej na celu zawodową reintegrację:
  1. osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  2. osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  3. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a osoby, o których mowa w lit. a-c, bez względu na podstawę zatrudnienia, będą stanowić nie mniej niż 50% pracowników tego przedsiębiorstwa, lub, jeżeli osobami tymi będą osoby zaliczone na podstawie przepisów odrębnych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, i będą stanowiły nie mniej niż 30% pracowników tegoż przedsiębiorstwa; lub
 2. w zakresie usług:
  1. o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. j Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L z 27.12.2006, Nr 376), w szczególności usług pomocy społecznej, w tym dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi, usług opieki nad dziećmi, usług edukacyjnych w zakresie opieki przedszkolnej oraz usług w zakresie budownictwa socjalnego;
  2. usług w zakresie kultury (autorzy wskazali na konieczność dalszej dyskusji co do katalogu zakresu usług).

Pełny tekst projektu ustawy na stronie www.konsultacje.ofop.eu

Pon., 9 Mj. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel