Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Strategia usług społecznych i edukacja cudzoziemców tematami dodatkowego spotkania Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej

Strategia usług społecznych i edukacja cudzoziemców tematami dodatkowego spotkania Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej fotolia.pl

W środę 5 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST poświęcone omówieniu Strategii Rozwoju Usług Społecznych oraz edukacji cudzoziemców.

Jako pierwszy został już ponownie omówiony projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych. Był on bowiem przedmiotem obrad już podczas grudniowego Zespołu.

W trakcie debaty poruszono temat domów pomocy społecznej i występujących tam problemów m.in. trudności w znalezieniu osób chętnych do pracy, co może zostać spotęgowane podnoszeniem wymogów kwalifikacyjnych dla takich osób; wysokie koszty utrzymania pensjonariuszy; bardzo mało chętnych pielęgniarek do pracy w DPS-ach, związane ze zbyt niskim wynagrodzeniem; konieczność zmiany płatnika wynagrodzeń dla pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej na NFZ.

W odpowiedzi na przedstawione zagadnienia Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej zaproponował powołanie specjalnego zespołu do oceny aktualnych rozwiązań. Jak wskazał Wiceminister sprawa ustalenia pewnego minimum płac dla pielęgniarek miałaby zostać skonsultowana z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Zdrowia. Pan Wiceminister zauważył, że wszystkie te działania mogą doprowadzić do wypracowania pewnych propozycji ustawowych.

Ostatecznie Zespół wydał pozytywną opinię dla zaproponowanej Strategii Rozwoju Usług Społecznych polityka publiczna na lata 2021-2035 z perspektywą do 2035 r.

Kolejnym zagadnieniem omawianym 5 stycznia br., była integracja cudzoziemców przybywających do Polski z Afganistanu w kontekście przepisów oświatowych.

Przedstawiciele samorządu zwrócili uwagę na występujące bariery i przedstawili następujące pomysły:

  1. wdrożenie indywidualnych programów integracji w ramach oddziałów przygotowawczych. Miałyby one wydłużyć bezpłatny okres nauki języka polskiego na okres od 18 do 24 miesięcy;
  2. zwiększenie liczby godzin nauki języka polskiego w oddziale przygotowawczym ponad trzy godziny w tygodniu;
  3. tworzenie w oddziałach przygotowawczych przez pierwszy rok klas powitalnych priorytetowo zajmujących się nauką języka polskiego;
  4. uproszczenie, okrojenie podstawy programowej dla cudzoziemców;
  5. przyznanie cudzoziemcom statusu dzieci o specjalnych potrzebach i finansowanie w ramach części oświatowej subwencji ogólnej przysługujących im uprawnień (np. pomocy nauczyciela);
  6. powołanie zespołu roboczego, który miałby negocjować z ministerstwem sprawy wymagające przedsięwzięć doraźnych;
  7. opracowanie rozwiązań dotyczących zmian w aktualnym systemie prawnym.

W odpowiedzi na te postulaty Dariusz Piontkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki wskazał, że omawiane zagadnienie reguluje już rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a w zakresie finansowania rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. W związku z tym nie ma potrzeby wprowadzenia dodatkowych godzin nauki języka polskiego, gdyż przepisy są bardzo elastyczne. Nie ograniczają one w żaden sposób czasu nauki języka polskiego, gdyż stanowią jedynie o minimum 3 godzinach nauki tygodniowo. Zdaniem Wiceministra nie można w konsekwencji skupiać się wyłącznie na dodatkowych lekcjach języka polskiego. Takie stanowisko prowadziłoby do pozostawania wciąż na tym samym poziomie nauki przez pewne osoby, a tym samym tworzenia dysproporcji wiekowych. 

Niestety spotkanie nie doprowadziło do wypracowania konstruktywnego porozumienia. Pan Minister zadeklarował jedynie, że w perspektywie 2-3 tygodni zostanie przez resort edukacji przygotowany program Ministra Edukacji i Nauki służący wsparciu edukacji cudzoziemców, w tym uchodźców z Afganistanu. W zakresie zmian systemowych resort edukacji jest gotowy do rozpoczęcia rozmów i powołania w tym celu zespołu roboczego.

Wt., 11 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Mariusz Korcyl