Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy brak winy diagnosty ma wpływ na cofnięcie uprawnień?

Czy brak winy diagnosty ma wpływ na cofnięcie uprawnień? fotolia.pl

Decyzja starosty w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów nie jest uzależniona od stopnia zawinienia, intencji oraz motywów, którymi kierował się diagnosta naruszając art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jak również od odpowiedzialności karnej – tak tytułowe zagadnienie wyjaśnił WSA w Opolu.

Starosta cofa uprawnienia, diagnosta podnosi brak winy

Organ w drodze decyzji cofnął diagnoście imienne uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. Skarżący podniósł, że jedyną niezgodnością w badaniu samochodu był omyłkowo przeoczony brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem. Diagnosta argumentował, że jego uchybienie nie było świadomym, zawinionym działaniem, lecz wynikało z deliktu administracyjnego, którego dopuściła się osoba trzecia. To właściciel pojazdu, wbrew spoczywającemu na nim obowiązkowi, nie zgłosił instalacji gazowej do wydziału komunikacji starostwa w celu dokonania odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Jak uzasadniał diagnosta, doprowadziło to do jego niezawinionego uchybienia.

Charakter decyzji o cofnięciu uprawnień

WSA podkreślił, że przepisy art. 84 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym (prd) mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że stwierdzenie wskazanego w nich uchybienia skutkuje zastosowaniem sankcji w postaci cofnięcia uprawnień.

Decyzja wydana na podstawie art. 84 ust. 3 prd nie jest oparta o uznanie administracyjne, a organ ją wydający nie ma wyboru co do ustalonego przez ustawodawcę rozstrzygnięcia. Co więcej, w przypadku spełnienia się przesłanek określonych w ww. przepisie, starosta ma obowiązek wydania decyzji w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnoście.

Wina a cofnięcie uprawnień

Przepis art. 84 ust. 3 prd nie daje staroście prawa do odstąpienia od określonej sankcji, jak również nie uprawnia do miarkowania konsekwencji bezprawnego zachowania.

Co również istotne – w ww. regulacji nie ma mowy o winie, a dla cofnięcia uprawnień wystarczające jest obiektywne stwierdzenie uchybień określonych w tym przepisie. Sam fakt przeprowadzenia przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania lub fakt wydania przez niego zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami, powodują powstanie odpowiedzialności administracyjnej.

Przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie dopuszczają żadnego wyjątku, który wyłączałby wydanie decyzji cofającej uprawnienia. Jak wskazano na początku, wydanie przez starostę takiej decyzji nie jest uzależnione od winy czy intencji diagnosty.

Oznacza to, że stwierdzenie określonych uchybień skutkuje zastosowaniem sankcji przewidzianej w art. 84 ust. 3 prd. Ustawa nie dopuszcza żadnego wyjątku, który wyłączałby wydanie takiej decyzji. Wina diagnosty, lub jej brak nie stanowią jakiejkolwiek podstawy decyzji o cofnięciu uprawnień.

Opracowano na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 27.07.2023 r., sygn. akt II SA/Op 175/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 28 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak