Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rada nie może zmienić klas technicznych dla dróg

Rada nie może zmienić klas technicznych dla dróg fotolia.pl

Rada gminy nie może w drodze uchwały zmienić klas technicznych dla dróg gminnych pozostających w zarządzie gminy – tak stwierdził Wojewoda Lubelski w niedawnym rozstrzygnięciu nadzorczym.

Co próbowała zrobić rada?

Rada gminy w drodze uchwały postanowiła ustalić klasy techniczne dróg gminnych pozostających w zarządzie gminy, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku do uchwały.

Organ uchwałodawczy uznał, że podstawy prawne podjęcia uchwały mogą stanowić art. 2 ust. 3 i art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych oraz § 11 i § 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Wojewoda uznał rozumowanie rady za błędne i stwierdził nieważność uchwały w całości.

Brak jest przepisu upoważniającego do nadawania lub zmiany klasy dróg

Wojewoda obszernie uzasadnił swoje stanowisko, wskazując że:

 • zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (udp), drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na drogi zamiejskie i ulice oraz klasy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 udp zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta),
 • stosownie do treści § 11 ww. rozporządzenia, drogi dzielą się na klasy, które są oznaczone symbolem literowym lub opisowo:
  1. A - autostrada;
  2. S - ekspresowa;
  3. GP - główna ruchu przyspieszonego;
  4. G - główna;
  5. Z - zbiorcza;
  6. L - lokalna;
  7. D - dojazdowa.

- w § 17 ww. rozporządzenia zamieszczono wytyczne dotyczące szerokości pasa ruchu jezdni w zależności od klasy drogi.

W ocenie Wojewody oznacza to, że żaden powszechnie obowiązujący przepis prawa o charakterze materialnym nie przewiduje kompetencji rady gminy do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany klas dróg.

Co więcej, przywołane rozporządzenie Ministra Infrastruktury nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia takiej uchwały. Rozporządzenie (jako akt wykonawczy) zostało wydane z upoważnienia art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego i znajduje zastosowanie wyłącznie do projektowania i budowy nowych dróg, jak też modernizacji dróg istniejących. Rozporządzenie ustanawiając katalog klasy dróg oraz ich hierarchię nie zawiera jednak upoważnienia dla organów stanowiących JST do nadawania, czy też zmiany klasy dróg.

Organ nadzoru zauważył, że zgodnie z udp, do właściwości rady gminy należy m.in. zaliczenie do kategorii dróg gminnych w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2), ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych (art. 7 ust. 3) oraz pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej (art. 10 ust. 1). Jednakże przepisy te (tj. art. 7 i art. 10 udp) nie mogą stanowić podstawy do podjęcia uchwały w sprawie zmiany klasy dróg gminnych pozostających w zarządzie gminy.

Podsumowując, w systemie prawa brak jest przepisu mogącego stanowić podstawę do podjęcia przez radę gminy (czy też radę powiatu i sejmik województwa) uchwały dotyczącej zmiany klas technicznych dla dróg.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 09.02.2024 r., znak: PN-II.4131.56.2024

Źródło: luwwlublinie.bip.gov.pl 

Śr., 14 Lt. 2024 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak