Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o zwrocie prawa jazdy kategorii A po wyroku TK

WSA o zwrocie prawa jazdy kategorii A po wyroku TK fot.pixabay

Zanim przejdziemy do meritum rozważań, o których mowa w tytule niniejszego artykułu, kilka słów wyjaśnienia i przypomnienia o jaki wyrok TK chodzi.

Otóż, Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 4 lipca 2023 r., sygn. akt SK 23/21, orzekł że art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami w zakresie, w jakim pozbawia osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi określonych kategorii prawa jazdy prawa do odzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie tego rodzaju uprawnień odnośnie do pojazdów mechanicznych, co do których nie orzeczono wobec nich środka karnego w postaci zakazu ich prowadzenia, jest niezgodny z art. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji (z treścią wyroku TK można zapoznać się tutaj).

W skrócie – o co chodzi?

Praktyczny sens wyroku TK polega na tym, że uniemożliwienie osobom, którym odebrano prawo jazdy określonego kategorii, odzyskania innych, jest niezgodne z Konstytucją.

Jaki skutek odnosi wyrok Trybunału w postępowaniach prowadzonych przez starostę? O tym poniżej.

Starosta odmawia zwrotu prawa jazdy kategorii A

W sprawie rozpoznawanej przez WSA we Wrocławiu starosta odmówił kierowcy zwrotu prawa jazdy kat. A. Decyzja organu I instancji została utrzymana w mocy przez samorządowe kolegium odwoławcze.

Dla stanu faktycznego sprawy istotne jest to, że kierowca wyrokiem sądu karnego został uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na kierowaniu samochodem osobowym znajdując się w stanie nie trzeźwości. Sąd zastosował wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, do kierowania którymi uprawnia prawo jazdy kat. B, B+E oraz T na okres 3 lat.

Wyrok sądu rejonowego uprawomocnił się 18 września 2021 r.

Kierowca składa skargę, WSA uchyla decyzje organów obydwu instancji

Przedmiotem sporu w sprawie była możliwość zwrotu skarżącemu dokumentu prawa jazdy kat. A w sytuacji, gdy prawomocnym wyrokiem sądu karnego orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów innego rodzaju kategorii.

Kierowca odniósł się do przywołanego wyroku Trybunału, a WSA uznał, że ziściła się przesłanka wznowienia postępowania administracyjnego, o której mowa w art. 145a § 1 Kpa. Przepis ten stanowi, że dopuszcza się wznowienie postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.

Z uzasadnienia orzeczenia TK wynika, że ze względu na zakresowy charakter wyroku jego skutkiem nie jest utrata mocy obowiązującej art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, ale wyeliminowanie treści normatywnej, która została wskazana w sentencji jako niekonstytucyjna.

Oznacza to, że organ administracji (w tym wypadku starosta) nie może pozbawić osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi określonych kategorii prawa jazdy, prawa do odzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie tego rodzaju uprawnień odnośnie do pojazdów mechanicznych, co do których nie orzeczono wobec nich środka karnego w postaci zakazu ich prowadzenia.

Podstawa do wznowienia zobowiązuje sąd do uchylenia decyzji

Zaistnienie podstawy wznowieniowej, o której mowa w art. 145a § 1 Kpa po wydaniu zaskarżonej decyzji, obligowało sąd do wyeliminowania tej decyzji z obrotu prawnego w oparciu o art. 145 § 1 pkt 1 lit. b ppsa.

Co istotne, przy ponownym rozpoznaniu wniosku kierowcy o zwrot prawa jazdy kat. A, WSA nakazał organowi uwzględnić powyższe uwagi oraz rozstrzygnąć wniosek pomijając regulacje art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, w zakresie, w jakim odnoszą się do osób ubiegających się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 09.08.2023 r., sygn. akt III SA/Wr 478/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 25 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak