Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego a lokalizacja zjazdu – wyrok WSA

Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego a lokalizacja zjazdu – wyrok WSA fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie dotyczącej tytułowej materii co prawda zgodził się z organem co do meritum, natomiast skrytykował treść decyzji i ją uchylił. Z jakich względów?

Sąd na wstępie zdecydowanie podkreślił, że co do zasady zgadza się z organem, że w sprawach lokalizacji zjazdu uznanie administracyjne zostało wyłączone w sytuacji, gdy wyjazd i wjazd na drogę miałby zostać urządzony w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Co więcej, Sąd stanął na stanowisku, że w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, organ obowiązany jest odmówić udzielenia zgody na lokalizację zjazdu. Zjazd publiczny, stosownie do § 113 ust. 7 w zw. z § 78 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, nie może być bowiem usytuowany w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności w obszarze oddziaływania skrzyżowania lub węzła – zaznaczył WSA.

Mając jednak na uwadze dwuzdaniowe, lakoniczne uzasadnienie zaskarżonej decyzji w tym zakresie, Sąd zauważył, że określenia: „zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego”, „obszarze oddziaływania skrzyżowania lub węzła” są określeniami nieostrymi, które wymagają od organu szczególnie starannego i precyzyjnego uzasadnienia, uwzględniającego konkretne uwarunkowania lokalne, w nawiązaniu do wymagań technicznych i użytkowych danej drogi. Tym samym ustalenia, że wnioskowany zjazd byłby usytuowany w miejscu zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego w rozumieniu § 113 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dróg nie można zdaniem Wojewódzkiego Sądu dokonać z pominięciem konkretnych uwarunkowań lokalnych oraz wymagań technicznych danej drogi. Nie wystarczy w tej kwestii jedynie wskazanie na usytuowanie zjazdu „w bliskości” węzła (łącznicy będącej integralnym jego elementem), skrzyżowania, czy przejścia dla pieszych. Ogólnikowe wskazanie na takie sąsiedztwo, ale bez nawiązania do zgromadzonych dowodów, bez dokładnej analizy panującej na tym odcinku organizacji ruchu drogowego, jak i bez odniesienia się do § 78 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych należy uznać za nieprzekonujące – a przez to niewystarczające dla podjęcia w sprawie rozstrzygnięcia odmownego – stwierdził Sąd.

Ponadto zdaniem WSA przy ocenie wpływu proponowanego zjazdu na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym również nie było wystarczające powołanie się przez organ tylko na statystyczne dane natężenia ruchu drogowego, gdyż przełożenie natężenia ruchu drogowego na poziom bezpieczeństwa na danej drodze nie jest automatyczne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2021 r., VII SA/Wa 2005/20

Źródło: CBOSA

Sob., 1 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel