Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Właściwość organu przy zgłoszeniu nabycia/zbycia pojazdu - postanowienie NSA

Właściwość organu przy zgłoszeniu nabycia/zbycia pojazdu - postanowienie NSA fotolia.pl

Obowiązek zawiadomienia przez właściciela pojazdu zarejestrowanego o nabyciu lub zbyciu pojazdu ustala art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zakreślając termin 30 dni na dokonanie tej czynności. Zdarzenia te są dokumentowane przez starostę w karcie pojazdu (ust. 3). W art. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono istotną zmianę związaną z karą za niewykonanie powyższego obowiązku.

W myśl wprowadzonego nowelizacją art. 140mb pkt 2 Prawa o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Kary pieniężne, o których mowa m.in. w art. 140mb, nakłada starosta.

Dokonując oceny właściwości organu do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdu, należy zauważyć, że czynność ta związana jest z koniecznością zapewnienia aktualności danych związanych m. in. z właścicielem pojazdu, wpływając na pewność obrotu pojazdami oraz przyczyniając się do możliwości zidentyfikowania osoby (in casu osoby prawnej), na której z tytułu własności pojazdu ciąży szereg obowiązków nałożonych przepisami prawa. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości wpisów dokonywanych w stosownych rejestrach, zawiadomienie o zbyciu pojazdu winno być dokonane temu organowi, który został pierwotnie zawiadomiony o nabyciu pojazdu. Właściwość miejscowa w tym zakresie winna wynikać z miejsca zameldowania osoby fizycznej, bądź siedziby podmiotu będącego właścicielem pojazdu, co wynika z ustawowo określonej właściwości organu rejestrującego. W myśl art. 73 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

Postanowienie NSA z dnia 27 stycznia 2021 roku, sygn. akt I OW 194/20

Sob., 27 Lt. 2021 3 Komentarze Dodane przez: Monika Małowiecka

Komentarze

Guest
0 # Guest 2021-03-02 08:34
Niestety sąd po raz kolejny zbłądził (orzeczenia I OW 60/20 i I OW 194/20). Mam nadzieję, że stanowisko zaprezentowane w orzeczeniu I OW 73/20 wyznaczy nową linię orzeczniczą, bo jest logiczne.
| | |
POL
+1 # POL 2021-03-05 12:29
Nie wykorzystujmy postanowień NSA nieprzystającyc h do konkretnej sytuacji - warto czytać je ze zrozumieniem a nie forować korzystne sformułowania przez pryzmat własnych interesów lub niewyartykułowa nych poprawnie zamierzeń administratora CEP w PRD. Logiki niewypowiedzian a trudna do zrozumienia ;)
A tak już formalnie - rozdźwięk może budzić gdy nie rozróżniamy stanów faktycznych - oddziały przedsiębiorcy należy według NSA specyficznie traktować, odmiennie od normalnej ścieżki. Jak coś to proszę wnioskować o 7osobową uchwałę, warto też sprostować błędne uzasadnienie choćby w 73/20 - gdzie skład orzekający wykazał się sporą niewiedzą, no chyba że np. ktoś jest w stanie wpisać zbycie do karty pojazdu sprzedanego pojazdu.
| | |
Mati
+3 # Mati 2021-03-11 13:39
Sorry ale po przeczytaniu tego artykułu nic nie wiem. Zgłaszać zgodnie z miejscem zamieszkania czy rejestracji pojazdu? Problem robi sie wtedy gdy samochód kupił ktoś z innego powiatu, nie zarejestrował i chce sprzedać. Rejestracja jest ciągle nasza ale człowiek nie.
| | |