Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wielkopolskie. Dofinansowanie na drogi rowerowe

Wielkopolskie. Dofinansowanie na drogi rowerowe fotolia.pl

29 czerwca br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące budowy, przebudowy i modernizacji dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne, ściśle powiązanych z systemem oraz elementami transportu publicznego oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.) oraz działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wskazane w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, pkt. 2.3.3 Działanie 3.3 ppkt. 7 Typ beneficjenta oraz zgodnie z Mandatami Terytorialnymi dla Gnieźnieńskiego, Konińskiego, Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji:

  • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
  • Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego;
  • Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
  • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
  • Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów na ten moment wynosi to 12 000 000,00 zł.

Więcej informacji tutaj: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/386

Źródło: Serwis Wielkopolskiego RPO

Pt., 26 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba