Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Badanie przydatności do ruchu drogowego – dyrektywa WE

Badanie przydatności do ruchu drogowego – dyrektywa WE fotolia.pl

W codziennej pracy osoby zatrudnionej wydziale komunikacji obok przepisów prawa krajowego warto również znać przepisu wspólnotowe regulujące kwestie dopuszczalności pojazdów do ruchu, w szczególności Dyrektywy Rady Nr 96/96/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw  Państw Członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

Pomimo iż dyrektywy WE nie stanowią prawa powszechnie obowiązującego zgodnie z art. 249 Traktatu WE dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków.

 

Pojęcie Państwa Członkowskiego rozumiane jest szeroko i obejmuje nie tylko urzędy centralne ale również organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, którym zlecono wykonywanie zadań publicznych. Przykładem jest wyrok Europejskiego Trybunału sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2008 w spr. C 170/07  Dz.U. z 2008r. Nr 1, poz. 1 w sprawie przeciwko Polsce, zgodnie z którym wprowadzając przed rejestracją w Polsce wymóg badania technicznego w stosunku do przywożonych pojazdów używanych zarejestrowanych uprzednio w innych państwach członkowskich, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 28 WE.

Podobne argumenty Komisja WE  wskazała w skardze skierowanej do ETS 2 czerwca 2008 C-294/08 przeciwko Republice Czeskiej. W Wyroku Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 października 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Sprawa C-438/08) wskazano natomiast, że nakładając na podmioty z innych państw członkowskich, pragnące prowadzić w Portugalii działalność w zakresie kontroli pojazdów, ograniczenia swobody przedsiębiorczości polegające w szczególności na uzależnieniu wydawania zezwoleń od interesu publicznego, wymogu posiadania minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 100 000 EUR, ograniczeniu przedmiotu działalności spółki w odniesieniu do tych przedsiębiorstw oraz zakazie łączenia funkcji wspólników, członków zarządu i rady nadzorczej z innymi rodzajami działalności, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 43 Traktatu ustanawiającego WE.

Zgodnie  z preambułą powołanej wyżej dyrektywy obowiązujące w poszczególnych Państwach Członkowskich różnorodne przepisy dotyczące standardów i metod nadzoru niekorzystnie wpływają na zrównoważony poziom bezpieczeństwa i przyjazny charakter dla środowiska naturalnego kontrolowanych pojazdów, które dopuszczone są do ruchu w Państwach Członkowskich. Może to mieć negatywny wpływ na konkurencję między przedsiębiorstwami transportowymi poszczególnych Państw Członkowskich. Dalej w treści Dyrektywy wskazano, że w każdym Państwie Członkowskim pojazdy silnikowe, ich przyczepy i naczepy zarejestrowane w tym Państwie podlegają regularnym badaniom technicznym zgodnie z dyrektywą. Badania przydatności do ruchu drogowego przeprowadzane są przez Państwo, organizację publiczną upoważnioną przez Państwo albo organizacje lub instytucje w tym celu wyznaczone i nadzorowane przez Państwo, włącznie z upoważnionymi podmiotami prywatnymi. W przypadku gdy organizacje powołane do przeprowadzania badań technicznych prowadzą jednocześnie działalność jako stacje obsługi pojazdów, Państwa Członkowskie dokładają starań, aby zachowana była obiektywność i wysoka jakość badań technicznych. Państwa Członkowskie podejmują takie środki, jaki uznają za niezbędne, w celu umożliwienia wykazania, że pojazd przeszedł badania techniczne z pozytywnym rezultatem, które co najmniej odpowiadają wymogom niniejszej dyrektywy. Środki te są notyfikowane pozostałym Państwom Członkowskim oraz Komisji. Każde Państwo Członkowskie uznaje dowód wydany w innym Państwie Członkowskim świadczący, że pojazd silnikowy zarejestrowany na terytorium tego Państwa, razem z przyczepą lub naczepą, przeszedł z pozytywnym rezultatem badania techniczne, które co najmniej odpowiadają wymogom dyrektywy. Ostatnia z powołanych zasad wprowadza obowiązek uznawania przez Państwa Członkowskie badań technicznych przeprowadzanych w innym Państwie Członkowskim, w którym pojazd został zarejestrowany.

W obecnym stanie prawnym, uwzględniając aktualne orzecznictwo ETS, z przepisu tego nie można wywnioskować obowiązku uznawania przez Państwo Członkowskie badań technicznych pojazdu zarejestrowanego w tym Państwie, przeprowadzanych w innym Państwie Członkowskim.

Wt., 1 Lt. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel