Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kompetencje dyrektorów szkół w sprawach udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - wyrok WSA

Kompetencje dyrektorów szkół w sprawach udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - wyrok WSA fotolia.pl

Art. 72 ustawy - Karta Nauczyciela reguluje kwestię dodatkowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

W myśl przywołanego przepisu organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Jest to świadczenie niezależne od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Wolą ustawodawcy, określoną w ww. przepisie Karty Nauczyciela, było powierzenie organowi prowadzącemu szkołę dysponowania środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, które musi przewidzieć w swoim budżecie. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 9 lutego 2022 r. (III SA/Gl 1676/21) umieszczenie w planach finansowych szkół środków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, którymi dysponuje dyrektor, jest przekroczeniem delegacji ustawowej wynikającej z przepisu ar. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela. Stwarza to, nieprzewidzianą przepisami prawa sytuację, iż powstanie nie jeden fundusz na poziomie organu prowadzącego szkoły, ale wiele funduszy, którymi dysponować będą dyrektorzy szkół. Skoro organ prowadzący szkoły wyodrębnił w ramach swojego budżetu fundusz na cel określony w art. 72 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, zobowiązany jest do dysponowania nim samodzielnie. 

Podobnie nałożenie na dyrektorów szkół kompetencji do tworzenia w poszczególnych szkołach komisji uczestniczących w procesie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli tych szkół, wykracza poza upoważnienie ustawowe wynikające z przepisu art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela. Uprawnienie organu prowadzącego szkoły do określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej, warunków i sposobu ich przyznawania nie oznacza, że organ ten ma kompetencje do nakazania dyrektorom szkół powoływania komisji uczestniczącej w sformalizowany sposób w procedurze administracyjnej przyznawania świadczeń.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 20 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka