Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA wyjaśnia w jaki sposób obliczyć wysokość dotacji w związku ze stanem epidemii

WSA wyjaśnia w jaki sposób obliczyć wysokość dotacji w związku ze stanem epidemii fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 24 czerwca 2021 r. (I SA/Sz 267/21) rozpatrywał skargę dotyczącą wypłaty zaniżonej kwoty dotacji oświatowej za styczeń 2021 r. na rzecz Szkoły Policealnej dokonaną przez Zarząd Powiatu.

Sprawa dotyczyła dotacji za styczeń 2021 r. Skarżąca w lutym 2021 r. złożyła w organie informację o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w styczniu 2021 r. W odpowiedzi na powyższe informacje, organ poinformował skarżącą, że złożenie przez nią informacji o liczbie uczniów w styczniu 2021 r. nie miało żadnego znaczenia, albowiem - zgodnie z brzmieniem § 10 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493); dalej: "rozporządzenie", zmienionym następnie z dniem 1 września 2020 r. - podstawą naliczenia dotacji jest frekwencja, jaka była w październiku 2020 r., jako ostatniego miesiąca, w którym nauka odbywała się stacjonarnie. Organ tym samym uznał, że żądanie wypłaty dotacji według przekazanej przez skarżącą w styczniu 2021 r. informacji o liczbie słuchaczy nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Spór znalazł swój finał w WSA w Szczecinie. Jak wskazał sąd administracyjny w miesiącu, którego dotyczyła zaskarżona czynność (wypłata dotacji w zaniżonej wysokości), miało miejsce ograniczenie funkcjonowania dotowanych szkół. Organ dotacyjny ustalając wysokość wypłaconej dotacji powinien wziąć więc pod uwagę także regulacje zawarte w rozporządzeniu, tj. w § 10 ust. 9-13. Zgodnie z tymi regulacjami, warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.), dotyczący uczestnictwa ucznia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustala się w danym miesiącu w odniesieniu do okresu, w którym danego ucznia nie obejmowało ograniczenie funkcjonowania szkoły, a więc październik 2020 r. Okres ograniczenia funkcjonowania szkoły nie może być krótszy niż 40% czasu przeznaczonego na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w § 10 ust. 9 rozporządzenia. Jeżeli okres, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania szkoły, w danym miesiącu jest krótszy niż 40%, to uznaje się, że uczeń spełnił w tym miesiącu warunek, o którym mowa w ust. 9, jeżeli spełnił go w odniesieniu do ostatniego miesiąca, w którym ustalono spełnienie tego warunku na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 u.f.z.o. lub ust. 9 i 10. Zgodnie z § 10 ust. 12 rozporządzenia, "jeżeli okres w danym miesiącu, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania szkoły, jest krótszy niż 40%, a uczeń uczęszcza na pierwszy semestr w szkole, o której mowa w ust. 9, i niemożliwe jest spełnienie warunku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o którym mowa w art. 26 ust. 2 oraz w art. 41 ust. 2 przepisów lub ust. 9-11, to uznaje się, że warunek został spełniony, gdy organizacja zajęć w tym semestrze umożliwia temu uczniowi spełnienie warunku, o którym mowa w art. 44 w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty".

Uwzględniając powyższe uregulowania, Sąd wskazał, że przepisy obowiązujące w związku ze stanem epidemii, a konkretnie przepisy § 10 ust. 9-13 rozporządzenia, znajdują zastosowanie w przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły. Jeżeli w danym miesiącu obowiązywało ograniczenie funkcjonowania szkoły, wówczas dotację należy obliczać wg zasad określonych w § 10 ust. 9-13 rozporządzenia. Jeżeli natomiast w danym miesiącu tego ograniczenia nie było, wówczas należy stosować zasady ogólne wynikające z art. 26 ust. 2 u.f.z.o., z tym, że do ustalenia frekwencji uczniów należy dodatkowo uwzględnić przepis § 10 ust. 13 rozporządzenia, zgodnie z którym, przepisy art. 34 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 pkt 2 u.f.z.o. stosuje się z uwzględnieniem § 10 ust. 9-12d rozporządzenia, a więc z uwzględnieniem obecności uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, ustalanej wg zasad określonych w tych przepisach.

Wobec powyższego Sąd uznał wyliczenia przedstawione przez organ (Zarząd powiatu) za prawidłowe i skargę oddalił.

Źródło: CBOSA, orzeczenie nieprawomocne

Sob., 28 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka