Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Gdzie będzie organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży polonijnej?

Gdzie będzie organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży polonijnej? fotolia.pl

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedłożono nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Jak wskazał projektodawca - Minister Edukacji i Nauki konieczność nowelizacji wynika z potrzeby zmiany sposobu realizacji zadania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczącego organizowania kolonii, obozów i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej. 

Obecnie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizowanie w Polsce kolonii, obozów lub innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej. Zmiana proponowana w projekcie rozporządzenia ma umożliwić ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zlecanie zorganizowania ww. wypoczynku nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Jak wskazano w uzasadnieniu może się bowiem zdarzyć, że przyjazd dzieci i młodzieży polonijnej do Polski nie będzie możliwy np. w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub innych zdarzeń losowych o znaczącej skali czy sytuacją polityczną za granicą. Program wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej organizowanego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, ma uwzględniać elementy związane z nauczaniem języka polskiego i wiedzy o Polsce. Wskazano również, że zaproponowana zmiana jest zgodna z upoważnieniem zawartym w art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, które nie określa miejsca organizowania kolonii, obozów i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej, co oznacza, że wypoczynek ten może być organizowany zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 

W projekcie proponuje się także zmianę polegającą na dodaniu przepisu umożliwiającego nauczycielowi ubiegającemu się o skierowanie do pracy za granicą złożenie w jednostce kierującej pozytywnej oceny realizacji planu rozwoju zawodowego, o której mowa w  art. 9q ust. 2 ustawy  – Karta Nauczyciela, uzyskanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli szkół za granicą, w sytuacji gdy nauczyciel ten nie posiada oceny pracy. Jak czytamy w uzasadnieniu powyższa zmiana jest związana z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów rozdziału 3b ww. ustawy regulujących awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą, tj. nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą. Zgodnie z art. 9j ww. ustawy, nauczyciele szkół za granicą mogą ubiegać się o nadanie stopni awansu zawodowego. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego jest m. in. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. W projekcie rozporządzenia proponuje się zatem uwzględnić sytuację ww. nauczycieli poprzez wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym nauczyciele ubiegający się o skierowanie do pracy za granicą będą składać jednostce kierującej ostatnią ocenę pracy, a jeżeli nie posiadają tej oceny – ostatnią pozytywną ocenę realizacji planu rozwoju zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli szkół za granicą. 

Projekt będzie przedmiotem obrad Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Czw., 11 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka