Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jakie zmiany w Karcie Nauczyciela planuje resort edukacji?

Jakie zmiany w Karcie Nauczyciela planuje resort edukacji? fotolia.pl

Jak wynika z informacji zamieszczonej w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na II kwartał 2020 zaplanowano przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji ma być w szczególności udoskonalenie dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w tym rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji ma być także wprowadzenie rozwiązań pozwalających na wykorzystywanie środków wyodrębnianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżetach organów prowadzących szkoły, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w sposób uwzględniający specyfikę doskonalenia zawodowego nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych, zatrudnionych w szkołach artystycznych (uzupełnienie katalogu rodzajów kosztów określonych przepisami art. 70a ust. 3a ww. ustawy).

Projekt ma zawierać również zmiany w innych ustawach.

W projekcie planuje się wprowadzenie nowych rozwiązań oraz doprecyzowanie i uporządkowanie dotychczasowych rozwiązań, dotyczących:

 1. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli:
  a) wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia,
  b) określenie terminu na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmiana okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne,
  c) doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków;
   
 2. rozszerzenia katalogu rodzajów kosztów wymienionych w art. 70a ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, jakie mogą być dofinasowane ze środków wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły, zgodnie z art. 70a ust. 1 ww. ustawy, o koszty konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych przez konsultantów współpracujących z Centrum Edukacji Artystycznej, artystów o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym lub specjalistów w danym zakresie sztuki albo nauki, dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach artystycznych;
   
 3. zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
  a) wskazanie zakresu testów diagnostycznych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jako testów diagnozujących poziom przygotowania zdających do egzaminów zewnętrznych, oraz wskazanie, że Centralna Komisja Egzaminacyjną może prowadzić badania dotyczące tych egzaminów na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie określonym przez tego ministra,
  b) możliwość publikowania, w komunikacie ogłaszanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego; lista jawnych zadań egzaminacyjnych będzie dotyczyła egzaminu maturalnego przeprowadzanego począwszy od roku szkolnego 2022/2023;
   
 4. zadań okręgowych komisji egzaminacyjnych polegających na dodaniu nowego zadania dotyczącego prowadzenia analiz oraz przeprowadzania testów diagnostycznych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ochronę materiałów służących do prowadzenia tych analiz i przeprowadzania testów diagnostycznych przed nieuprawnionym ujawnianiem oraz dodanie przepisu umożliwiającego okręgowej komisji egzaminacyjnej pobieranie niezbędnych danych dotyczących ucznia albo zdającego, w celu prowadzenia analiz i przeprowadzania testów diagnostycznych;
   
 5. rozszerzenia zakresu nadzoru dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nad okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi o możliwość zlecenia okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzenia badań dotyczących egzaminów zewnętrznych w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz dodanie przepisu umożliwiającego okręgowej komisji egzaminacyjnej pobieranie niezbędnych danych dotyczących ucznia albo zdającego, w celu przeprowadzenia tych badań;
   
 6. oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej – wykreślenie przepisu dotyczącego informowania (przez nauczycieli szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej) słuchaczy o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych;
   
 7. umożliwienia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zlecania Instytutowi Badań Edukacyjnych wykonania zadań z zakresu oświaty i wychowania, w tym wynikających z ich statutowej działalności, zobowiązań krajowych i międzynarodowych ministra oraz ze środków pochodzących z programów Unii Europejskiej, po uprzednim zapewnieniu na ich realizację środków finansowych wyłonionych z części budżetu państwa w zakresie dyspozycji ministra;
   
 8. akredytacji kuratora oświaty przyznanej przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dodanie przepisu przejściowego stanowiącego, że akredytacja ta zachowuje moc do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.;
   
 9. możliwości prowadzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z zachowaniem uprawnień innych podmiotów wynikających z art. 464 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), działań inicjujących, koordynujących i wspierających prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w systemie oświaty, a także zlecania zadań z tego zakresu, w drodze umowy, podmiotom w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ww. ustawy, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową lub naukową;
   
 10. możliwości udostępnienia, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, szkołom i placówkom narzędzia informatycznego (obecnie znajdującego się pod adresem www.epodreczniki.pl) wspierającego ich działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Takie rozwiązanie informatyczne wpłynie na podniesienie jakości i unowocześnienie pracy szkoły lub placówki. Jednocześnie pozwoli zapewnić każdemu uczniowi i nauczycielowi warunki niezbędne do rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywności i kreatywności. Ponadto, w sytuacjach odwołania zajęć w szkole, ze względu na bezpieczeństwo uczniów lub stany zagrożenia, zajęcia lekcyjne będą mogły odbywać się zdalnie, z wykorzystaniem zasobów i funkcjonalności narzędzia informatycznego przygotowanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Narzędzie informatyczne oraz zamieszczone na nim cyfrowe narzędzia i materiały są publiczne, a korzystanie z nich jest bezpłatne dla szkół, placówek, uczniów, nauczycieli i rodziców. Z narzędzia na takich samych zasadach mogą korzystać wszystkie szkoły i placówki, zarówno publiczne jak i niepubliczne.

Jak tylko projekt zostanie przedstawiony poinformujemy o jego zakresie.

Śr., 10 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka