Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pojęcie lasu: relacja ewidencji gruntów i budynków i ustawy o lasach

Pojęcie lasu: relacja ewidencji gruntów i budynków i ustawy o lasach fotolia.pl

NSA: Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o lasach (uol), w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu. Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 3a Prawa geodezyjnego i kartograficznego (pgk), EGiB w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach. To te właśnie przepisy wyznaczają wzajemne relacje zachodzące pomiędzy pojęciem lasu w EGiB, a lasem w ustawie o lasach.

Przedmiotem omawianej sprawy było rozpatrzenie zarzutów i wniosków w związku z przygotowanym projektem uproszczonego planu urządzenia lasu (upul), który to plan obejmował m.in. działkę stanowiącą własność strony skarżącej.

Istota sporu dotyczyła zmiany przeznaczenia działki poprzez pozbawienie jej statusu leśnej i przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową oraz wyznaczenie dróg dojazdowych zapewniających połączenie działki z drogą publiczną, podczas gdy przedmiotem sprawy było wyłącznie rozpoznanie wniosków zgłoszonych do projektu upul.

Strona skarżąca zarzuciła, iż błędnie przyjęto, że nieruchomość stanowi las w rozumieniu ustawy o lasach na skutek takiego zakwalifikowania w EGiB, oraz że wpis do EGiB nie jest elementem niezbędnym do uznania nieruchomości za las w rozumieniu tej ustawy.

NSA uznał, że art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o lasach sam w sobie nie zawiera żadnego odniesienia do regulacji problematyki EGiB. Relacje pomiędzy uol a pgk wynikają z art. 20 ust. 2 i art. 20 ust. 3a uol. Przywołał również § 7 pkt 4 lit. c rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu, zgodnie z którym w przypadku zaistnienia rozbieżności między danymi ewidencyjnymi odnoszącymi się do gruntów objętych sporządzanym uproszczonym planem urządzenia lasu a stanem faktycznym tych gruntów, rejestr o którym mowa w pkt 4 powinien zawierać wykaz tych rozbieżności. Sąd wskazał, że to w wykładni tych przepisów należy poszukiwać i ustalać relację jaka zachodzi pomiędzy pojęciem lasu, a określeniem w EGiB użytku gruntowego „las”, a nie w art. 3 pkt 1 lit. a uol.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 08.04.2022 r., sygn. I OSK 28/21, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 8 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak