Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z listopadowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja z listopadowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego .

29 listopada br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Obradom współprzewodniczyli minister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz burmistrz miasta i gminy Proszowice Grzegorz Cichy.

Podziękowania za dotychczasową współpracę

Na początku spotkania Grzegorz Cichy w imieniu strony samorządowej pogratulował ministrowi Pawłowi Szefernakerowi objęcia funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz podziękował za dotychczasową współpracę.

- Cieszymy się i dziękujemy za to, co się do tej pory działo w KWRiST, panu Szefernakerowi osobiście. Dlatego, że to nie był łatwy czas dla nas wszystkich i z całą pewnością nasze marzenia co do działalności samorządu terytorialnego sięgają dalej, niż udało się to osiągnąć. Ale cieszymy się, że Pan minister był z nami, bo gdyby go nie było, nasza samorządność wyglądałaby gorzej niż dzisiaj – dodawał Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Szczególne podziękowania przekazano również innym ministrom, którzy rzetelnie przez ostatnie lata pracowali w KWRiST. Uhonorowani zostali: wiceminister rodziny Stanisław Szwed, wiceminister finansów Sebastian Skuza oraz wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

- W sposób szczególny chcemy podziękować ministrom, którzy towarzyszyli nam prawie zawsze, na każdym posiedzeniu Komisji. Bo obecność ministrów nie była codziennością – zaznaczał Marek Wójcik.

- W imieniu strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego składamy podziękowania Panom Ministrom za dotychczasową współpracę. Przekazujemy nasze uznanie za sprawne współdziałanie, rozwiązywanie wielu problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz zaangażowanie w prace Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – napisali w podziękowaniach przekazanych ministrom przedstawiciele JST.

W imieniu uhonorowanych głos zabrał minister Paweł Szefernaker, który powiadział: - Również chciałbym Państwu serdecznie podziękować za tę współpracę, która ze względu na funkcję ustrojową, z jednej strony samorządu z drugiej strony rządu, zawsze narażona jest na wiele różnych konfliktów wynikających z różnego sposobu patrzenia na wiele spraw. Myślę jednak, że to co te ostatnie 6 lat charakteryzowało, to przede wszystkim to, że udało nam się od samego początku do końca, pomimo wielu problemów, które były nadprogramowe – takich jak pandemia, czy sytuacja przyjęcia uchodźców z Ukrainy -  podejmować decyzje z wielkim szacunkiem dla obu stron. 

- Mam przekonanie, że pozycja KWRiST przez ostatnie kilka lat znacząco wzrosła - dodał minister wskazując, że wielokrotnie przy podejmowaniu ważnych decyzji w obradach uczestniczył premier. - Chciałbym podziękować za to, że w wielu sprawach udało nam się osiągnąć porozumienie, chociaż nie zawsze było to łatwe.

W dalszej cześci Grzegorz Cichy skierował także gratulacje dla Krzysztofa Iwaniuka, członka KWRiST, który podczas Kongresu Gmin Wiejskich został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Sprawy bieżące

Podczas spotkania strona samorządowa, na wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zgłosiła Panią r.pr. Bernadetę Skóbel, Kierownika Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich, jako swojego przedstawiciela w pracach Krajowej Rady Konsultacji do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Marek Wójcik sekretarz strony samorządowej poinformował również, że nazwiska kandydatów do Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej zostaną przekazane do resortu jeszcze w tym tygodniu. 

Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Jacek Brygman, który zwrócił się z prośbą o przedstawienie terminów rozstrzygnięcia dziewiątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę”, w którym gminy i związki międzygminne mogły wnioskować o dofinansowanie na modernizację infrastruktury oświetleniowej.

 - Wcześniej mówiono o tym, że rozstrzygnięcie to nastąpi przed wyborami, później docierały do nas informacje, że 3 tygodnie temu miało być rozstrzygnięcie, że już na dniach. Konkurs do dzisiaj nie jest rozstrzygnięty, a pojawiają się inne możliwości finansowania tych zadań, np. z funduszy unijnych. Niektóre województwa już wcześniej, z końcówki poprzedniej perspektywy, ogłaszały konkursy na podobne projekty, inne ogłaszają je właśnie teraz, z nowych programów – mówił Jacek Brygman. - Aby nie wydatkować kolejnych środków publicznych chcielibyśmy znać termin rozstrzygnięcia właśnie tego naboru, żeby jak najszybciej  móc przystąpić do realizacji zadań – dodawał.

W dalszej części poruszono również kwestię programów frekwencyjnych. Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP podkreślił, że wójtowie i burmistrzowie gmin do 20 tys. mieszkańców dopytują jakie będą terminy i zasady przekazania środków w ramach bonusów frekwencyjnych. Zgodnie z zapowiedziami rządu w ramach akcji w każdym powiecie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, w gminie do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją – uzyskaną w wyborach do Sejmu i Senatu RP – jednostki OSP mają otrzymać do 1 mln zł dotacji na termomodernizację, remont lub wyposażenie remiz. Tam, gdzie remizy nie ma, wygraną będzie można przeznaczyć na remont innego budynku użyteczności publicznej. Oprócz tego na dodatkowe środki miały liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczyła 60 proc. Dana gmina miała otrzymać wówczas 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych oraz 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

- Mówi się teraz o rozmowach na temat jednego miliona zł przeznaczonego na straże pożarne, chociaż tutaj są rozbieżne informacje z poszczególnych województwach. Szczególnie jeżeli chodzi o kwotę pół miliona złotych, która ma pochodzić z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki na zadania termomodernizacyjne w tych remizach – mówił Jacek Brygman.

Strona samorządowa prosiła również o informację czy beneficjentem tych środków będzie gmina czy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, czy też jest to sprawa pomiędzy gminą a OSP do ustalenia. 

-  Z tego co wiemy przekazane kwoty mają być w postaci refundacji. W większości przypadków Ochotnicze Straże Pożarne nie dysponują takimi środkami, aby zrealizować zadanie, a następnie czekać na jego refundację. Poza tym występują też problemy własnościowe, w większości przypadków to gminy są właścicielami remiz strażackich – dodawał.

Dalsze pytania dotyczyły również realizacji pozostałych bonusów frekwencyjnych, w szczególności chodzi o Koła Gospodyń Wiejskich oraz kluby sportowe, które wiedzą że gminy mają otrzymać takie środki. 

Do wypowiedzi odniósł się minister Paweł Szefernaker, który powiedział, że jeżeli chodzi o konkursy frekwencyjne realizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, tutaj beneficjentem jest gmina, która następnie przekazuje te środki dla OSP. Zapewnił, że jest w tej sprawie w kontakcie z komendantem PSP i poprosi o przesłanie pisemnego stanowiska.

W dalszej części posiedzenia Komisja upoważniła właściwe zespoły do wydania opinii  wiążącej dla:

 • Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 
 • Projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ładowania lub tankowania, zakup pojazdów ekologicznie czystych lub bezemisyjnych oraz na doposażenie pojazdów w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 
 • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego 
 • projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania za pomoc± środków komunikacji elektronicznej oraz opatrywania podpisem elektronicznym wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego 
 • Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 
 • Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – pilny charakter projektowanej regulacji wynika z konieczności zagwarantowania możliwości jak najszybszego wejścia w życie nowelizowanych przepisów i umożliwienia wszystkim szpitalom ze szpitalnym oddziałem ratunkowym kontynuacji realizacji umowy zawartej z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekty z opinią pozytywną:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych 
 • Projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Małopolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) 
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia 
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań 
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (UC143) (Ministerstwo Infrastruktury) 
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy 
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych 
 • Nowa wersja projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy 
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 
 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym 
 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących 
 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 
 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1622)
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1624)
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1623) 
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego (MZ 1489)
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne oraz kwalifikacji personelu (MZ 1558)
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Ministerstwo Edukacji i Nauki)  
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych 

Projekty z opinią negatywną:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów 
  Marek Wójcik Sekretarz KWRiST, podkreślił, że proponowana stawka 10 gr za 1 kg, jest zdecydowanie za niska. Jeżeli stawki te pozostaną bez zmian wpłyną one na pogorszenie stanu środowiska, a nie odwrotnie. 
  W porównaniu do krajów europejskich w Polsce cena będzie 32 razy niższa niż np. w Niemczech. Rozumiejąc jednak problem przedsiębiorców strona samorządowa zaproponowała, aby  stawkę tę podnieść do 15 gr za 1 kg. Uwaga ta nie została uwzględniona.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 
  Do odpowiedzi pisemnej, jaką strona samorządowa otrzymała z Ministerstwa Edukacji, dotyczącą ww. projektu odniósł się Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich: - Zacznę od pierwszej rzeczy, a więc uwagi gdzie my absolutnie nie postulowaliśmy zwiększenia wagi tylko jej zmniejszenia, a więc w konsekwencji podniesienia standardu A. Jako Związek Powiatów Polskich postulowaliśmy o obniżenie wskaźnika przypisanego edukacji domowej. Argumentacja ze strony Ministerstwa Edukacji brzmiała następująco „Przedstawiciele edukacji domowej chcieli jeszcze większego wskaźnika to w ramach kompromisu zostawiamy jak jest”. Kłopot polega na tym, że organ który prowadzi dany typ szkoły co to zasady będzie za tym żeby wagę zwiększyć, bo będzie chciał dostać  więcej pieniędzy, a zadaniem resortu jest jednak zastanowienie się nad tym, jak to wygląda z racjonalnego punktu widzenia. Nasza propozycja wagi 0.4 oznacza tyle w praktyce, że oceniamy, że uczeń w edukacji domowej kosztuje 40% tego co uczeń chodzący do szkoły, chociaż wiemy że kosztuje znacznie mniej. Państwo uważacie że trzeba zostawić dotychczasową wagę, w związku z tym moje pytanie jest następujące, czy pomijając dyskusję o tym, że szkoły prowadzące edukację domową chciałyby dostać oczywiście więcej, przeprowadziliście państwo analizy ile kosztuje edukacja domowa jednego ucznia w porównaniu z edukacją w szkole?
  - Kolejna kwestia o którą walczyliśmy to była kwestia podniesienia wagi na licea ogólnokształcące. Jesteśmy w stanie przyjąć państwa rozstrzygnięcie w tej sprawie, ale nie argument. Z tego względu, że piszą Państwo, że kwota naliczona wagą P11 będzie o 50% wyższa niż kwota naliczona w roku 2016. Jednak jeżeli wejdę na stronę Ministerstwa Finansów i obliczę inflację, która była od 1 stycznia 2016 r. do końca października br., to skumulowana inflacja wyniosła 47,44%. Oznacza to, że ten 50% wzrost subwencji, jest po prostu utrzymaniem wartości z punktu widzenia inflacyjnego w odniesieniu do koszyka ogólnych świadczeń, które uwzględniane są w inflacji. To ma się nijak to tego o ile wzrosły koszty prowadzenia edukacji. - mówił zastępca dyrektora Biura ZPP.
  Grzegorz Kubalski poruszył również kwestię wysokości wag na specjalistów, sprawę wychowanków doprowadzonych do MOW-ów i nie doprowadzonych, a także środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.
Czw., 30 Lst. 2023 0 Komentarzy
Joanna Gryboś-Chechelska
Redaktor Joanna Gryboś-Chechelska