Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Zakres jawności oświadczeń majątkowych

Z wokandy. Zakres jawności oświadczeń majątkowych fotolia.pl

WSA w Gdańsku orzekł w sprawie zakresu jawności oświadczeń majątkowych radnych. Art. 293 Ordynacji podatkowej wskazuje, że nie udostępnia się danych indywidualnych podatników zawartych w deklaracjach podatkowych oraz innych dokumentach składanych przez podatników, a także danych zawartych w dokumentacji rachunkowej organu. Wobec tego mogą być udzielane jedynie informacje zbiorcze o podatnikach.

W przedmiotowej sprawie skarżący zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przesłanie informacji, czy wobec radnego Rady Miasta toczyło się lub toczy się postępowanie w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych, czy wykryto jakieś nieprawidłowości, a jeśli tak to jakie i na jakim etapie postępowania. Naczelnik odmówił udzielenia informacji publicznej. Wskazał, że radny zobligowany był na podstawie art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.

Zgodnie z procedurą określoną w przywołanej ustawie radny składa w dwóch egzemplarzach przewodniczącemu rady oświadczenie o stanie majątkowym wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, z których jeden zostaje przesłany do urzędu skarbowego. Urząd analizujący oświadczenia do 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenie.

Naczelnik w uzasadnieniu wskazał, iż owszem, informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi każda informacja o sprawach publicznych. Zgodnie jednak z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w tym tajemnicy skarbowej.

Skarżący odwołał się do organu II instancji.

Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy do dostępie do informacji prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Art. 293 Ordynacji podatkowej wskazuje, że nie udostępnia się danych indywidualnych podatników zawartych w deklaracjach podatkowych oraz innych dokumentach składanych przez podatników, a także danych zawartych w dokumentacji rachunkowej organu. W przepisie w kazuistyczny sposób uregulowano zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej. Obejmuje ona wszystkie indywidualne dane zawarte we wszelkich dokumentach składanych przez podatników, płatników i inkasentów. Oznacza to więc, że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być udzielane jedynie informacje zbiorcze o podatnikach, nie mogą być natomiast udzielane żadne informacje indywidualne. Według organu II instancji Naczelnik poprawnie odmówił udostępnienia.

Skarżący wniósł skargę do WSA.

Sąd stwierdził, że skarga nie jest uzasadniona. Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego dotyczył radnego, który takie oświadczenie złożył i zostało one opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wniosek o udzielenie natomiast nie dotyczył danych zawartych w oświadczeniu, tylko informacji dotyczących postępowania sprawdzającego wykonywanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Żądana informacja nie podlega ujawnieniu z uwagi na objęcie jej ustawowym wyłączeniem z zasady jawności, jako tajemnicy skarbowej.

Zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej uregulowany jest w art. 293 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), który stanowi, że indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. W § 2 tego przepisu wskazane jest, że przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w:

  1. informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wymienione w § 1;
  2. aktach dokumentujących czynności sprawdzające;
  3. aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie ma, co wynika także wprost z Konstytucji charakteru absolutnego (art. 61 ust. 3 Konstytucji). Zasadnie wobec tego omówiono skarżącemu udostępnienia.

Sąd wobec tego skargę oddalił.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 listopada 2017 r.  II SA/Gd 488/17

Czw., 29 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka