Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lubuscy starostowie w sprawie pieczy zastępczej, zadłużenia szpitala i oświadczeń majątkowych

Lubuscy starostowie w sprawie pieczy zastępczej, zadłużenia szpitala i oświadczeń majątkowych fotolia.pl

Konwent Starostów i Wicestarostów Lubuskich w ostatnim czasie przyjął trzy stanowiska w odniesieniu do bieżących problemów trapiących tutejsze, ale też także inne polskie samorządy szczebla powiatowego:

 • w sprawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • w sprawie zadłużenia Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
 • w sprawie wzoru formularzy oświadczeń majątkowych.

W przedmiotowych stanowiskach czytamy:

 1. w sprawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  "Przepisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w zakresie dotyczącym powiatów zawierają, naszym zdaniem, szereg regulacji, które nie uwzględniają warunków i możliwości powiatów. Jako najważniejsze wskazujemy:
  1. Rozstrzygnięcie w sprawie prowadzenia Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych, mianowicie:
   1. Ustawa eliminuje "z rynku", utworzone w 2010 roku Ośrodki powiatowe, publiczne i niepubliczne, ustanawiając dla nich trudny do spełnienia warunek 10 i 20 adopcji w 2010 r. Biorąc pod uwagę wyjątkowo długi czas uchwalania Ustawy, można przypuszczać, że jest to przeoczenie, a zapis powinien dotyczyć roku poprzedzającego wejście jej w życie
   2. Nieuzasadnione i sprzeczne z ideą równości podmiotów, są różne kryteria dla ośrodków publicznych i niepublicznych
   3. Niezrozumiałe jest wykluczenie możliwości powstawania i rozpoczynania działalności nowych Ośrodków, szczególnie prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
  2. Niezadowalające jest „nałożenie" sankcji na rodziców biologicznych zawarte w art. 38.
   1. Konieczność wytaczania przez powiat procesu o zasądzenie alimentów, jest naszym zdaniem umocnieniem bezkarności i beztroski rodziców biologicznych, a dodatkowo pochłaniać będzie czas i środki, które moglibyśmy wykorzystać lepiej. Ponadto ściągalność zasądzonych tym trybem alimentów, będzie niewielka.
  3. Niestety, tradycyjnie już, ustawodawca obarczając samorządy nowymi, kosztownymi standardami wykonywania zadań, nie wskazuje źródeł ich finansowania.
   1. Przy kategorycznym obowiązku zrównania dochodów z wydatkami bieżącymi, należy się liczyć z niepełną realizacją Ustawy. Szczególnie powiaty, które nie mają praktycznie żadnej możliwości kreowania swoich dochodów będą unikały wykonywania kosztownych, fakultatywnych działań w niej przewidzianych.
   2. Przypominamy, przy okazji, że wskutek niezgodnego z prawem rozporządzenia, zwracamy wielomilionowe kwoty dochodów uzyskanych w latach 2004-2006 z tyt. opłat za tzw. "kartę pojazdu".
  4. Postulujemy o usunięcie, ww. mankamentów Ustawy poprzez:
   1. Umożliwienie dalszego działania wszystkim ośrodkom powiatowym i prowadzonym przez organizacje pozarządowe, które przeprowadziły 10 lub więcej adopcji w 2011 roku.
   2. Wskazanie trybu tworzenia nowych Ośrodków i otwarcie możliwości bezpośredniego zlecania im zadań przez Wojewodę, który oceniałby zdolność do ich prowadzenia. Nieograniczona prawem liczba Ośrodków oraz tak wywołana konkurencja, wybitnie skróci czas przygotowania rodzin i procedurę adopcyjną, a co za tym idzie zmniejszy koszty i poprawi warunki wychowywania dzieci odrzuconych przez rodziny biologiczne.
   3. Uważamy, że świadczenie alimentacyjne powinno być obligatoryjnie zasądzane od rodziców biologicznych w tym samym postępowaniu, co postanowienie o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Ściągalnie tych należności należy umocować prawnie tak jak np. zobowiązania podatkowe.
   4. Konieczne jest ustanowienie subwencji, lub dotacji na zadania opiekuńcze wykonywane przez jst. Dochód taki powinien być adekwatny do liczby mieszkańców gminy, powiatu, województwa.

    Przewodniczący Konwentu
    (-) Marek Cieślak
    Starosta Żarski"
     
 2. w sprawie zadłużenia Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
  "Z niepokojem obserwujemy sytuację Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Ogromne zadłużenie, zrestrukturyzowane w ubiegłej kadencji dzięki nakładom finansowym samorządu województwa - nadal rośnie. Z publicznych wypowiedzi dyrektora tej placówki wynika, że bez kolejnej, dużej pomocy finansowej z budżetu województwa, stan ten będzie się utrzymywał.
  Mieszkańcy i samorządy powiatów lubuskich ponoszą konsekwencje koniecznych przekształceń swoich szpitali. Dużym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym doprowadziliśmy nasze placówki do równowagi finansowej zachowując ich potencjał leczniczy. Jeśli było to uzasadnione nie wahaliśmy się przed decyzjami o likwidacji placówek i oddziałów szpitalnych. Ponosiliśmy wysokie koszty polityczne i społeczne. Obecnie jednak tylko spłacamy zadłużenie po szpitalach, nie narażając bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców.
  Nieustanne „dopłacanie" z budżetu województwa do zadłużonych szpitali skutkuje istotnym niedostatkiem środków na inne równie ważne cele w gminach i powiatach lubuskich. M.in. brakuje środków na wystarczające finansowanie programów profilaktyki zdrowotnej, nie otrzymujemy dostatecznego wsparcia na rozwój kultury fizycznej, w tym sportu dzieci i młodzieży – dziedziny ściśle ze zdrowiem związanej. Lepszego utrzymania i większych nakładów inwestycyjnych potrzebuje sieć dróg wojewódzkich, itd. Itd.
  Ten stan rzeczy nie może być nadal utrzymywany, zagrożona jest integralność i przyszłość naszego województwa.
  Oczekujemy radykalnych decyzji Zarządu i Sejmiku Województwa Lubuskiego, które przerwą spiralę zadłużania się szpitali wojewódzkich.

  Za Konwent
  Przewodniczący
  Marek Cieślak
  Starosta Żarski"
   
 3. w sprawie wzoru formularzy oświadczeń majątkowych
  "Konwent Starostów i Wicestarostów Województwa Lubuskiego, po zapoznaniu się z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty, wnosi następujące uwagi:
  1. Objętość nowych wzorów oświadczeń (12 stron) w tym szczegółowość żądanych danych jest ponad dwukrotnie większa niż dotychczasowych. W efekcie czas niezbędny do ich wypełnienia, jak również ich rzetelnej analizy przez uprawnione osoby ulegnie znacznemu przedłużeniu. Nie negując potrzeby składania oświadczeń majątkowych, będących wyrazem przejrzystości życia publicznego w Polsce, jesteśmy zdania, że powinny być podobnie proste i przejrzyste jak w innych krajach europejskich oraz USA i Kanadzie, gdzie objętość tych dokumentów nie przekracza kilku stron formatu A4.
  2. Podawanie do publicznej wiadomości w oświadczeniu majątkowym takich danych jak niektóre składniki mienia ruchomego, wymienione przykładowo we wzorze (łodzie, dzieła sztuki, biżuteria...), budzi niepokój o osobiste bezpieczeństwo osób składających te oświadczenia oraz ich rodzin.
  3. Wątpliwości nasuwa żądanie tak szczegółowych danych jak data nabycia ruchomości, dane podmiotu, od którego mienie nabyto, czy cenę (wartość) według dokumentu nabycia. Brak jest wskazówki dotyczącej postępowania w przypadku np. precjozów rodowych.
  4. Jeśli, zdaniem autorów projektu, niezbędne jest szczegółowe opisywanie składników ruchomych mienia proponujemy, aby dane te umieszczone były w części niejawnej oświadczenia.

   Za Konwent
   (-) Grzegorz Tomczak
   Wicestarosta Gorzowski"
Pt., 4 Lst. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka