Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z październikowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z październikowego posiedzenia plenarnego KWRiST .

23 projekty z opinią pozytywną i 4 odesłane na zespoły robocze – to bilans ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 30 października br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Edmund Kaczmarek, członek zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta jędrzejowski.

Ponadto Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński; Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Tytaniczna praca

Było to pierwsze posiedzenie plenarne po wyborach samorządowych. Dlatego też Paweł Szefernaker pogratulował tym, którzy uzyskali mandat a powodzenia życzył tym, których czeka druga tura. Minister podziękował ponadto za sprawne przeprowadzenie wyborów. Jak ocenił, organizacja tegorocznej rundy, w porównaniu z tą sprzed 4 lat nie budziła zastrzeżeń i była przede wszystkim efektem tytanicznej pracy Krajowego Biura Wyborczego, samorządów i urzędników, i komisarzy. Do dobrej organizacji przyczyniła się także obecność szefowej KBW na posiedzeniach planarnych Komisji. Dawała ona możliwość zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości związanych z wyborami.

Dyrektor wydziału

Zgodnie z prośbą strony samorządowej, w sprawach różnych znalazła się informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przypomnijmy, że chodzi o to, iż w rozporządzeniu na skutek ostatniej nowelizacji „zniknęło” stanowisko dyrektora wydziału.

Reprezentujący resort wiceminister Stanisław Szwed zapewnił, że projekt jest już przygotowany. Nie jest jedynie jeszcze oficjalnie wpisany do wykazu prac rządu, ale ma to nastąpić jak najszybciej.

Karty zgonu

Także z inicjatywy strony samorządowej Komisji po raz kolejny na posiedzeniu plenarnym rozmawiano na temat prac legislacyjnych dotyczących wystawiania kart zgonu. Dariusz Poznański, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w resorcie zdrowia poinformował, że projekt ustawy, która ureguluje te kwestie wraz z kwestią nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o ile nie będzie żadnych nieprzewidzianych wydarzeń, powinien zostać skierowany do konsultacji i uzgodnień w listopadzie br. Ta kwestia zacznie być procedowana. Projekt jest już wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Przewidywany czas przyjęcia projektu przez radę ministrów to najwcześniej kwiecień przyszłego roku.

Prezes Ludwik Węgrzyn dopytywał, czy przy okazji prac nad tymi przepisami przewidywany są także prace dotyczące koronerów. Podkreślił przy tym, że temat jest od dawna znany i zgłaszany przez samorządy. W odpowiedzi przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia zapewnił, że także i ta kwestia będzie przedmiotem prac legislacyjnych. Zdradził przy tym, że w obecnej propozycji projektu kwestia zatrudnienia koronerów będzie po stronie urzędów wojewódzkich. – Oczywiście projekt będzie konsultowany. Ale taka jest propozycja obecnie. – dodał.

Finansowanie oświaty

Podczas posiedzenia przedstawiciele samorządów zgłosili także zagadnienia, o których chcieliby rozmawiać ze stroną rządową. Jednym z nich jest finansowanie oświaty.

 – Mamy już przeanalizowane dane za rok 2017 i okazało się, że w tymże roku zwiększenie luki pomiędzy środkami otrzymywanymi z części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkami na oświatę, było o 5 punktów procentowych większe. Ta luka od roku 2010 do 2014 utrzymywała się na poziomie 36 proc., w roku 2015 wyniosła 37,5 proc., w 2016 - 38,8 proc., a w 2017 roku - 43,6 proc. Ona jeszcze w dodatku nierówno się rozkłada w poszczególnych samorządach. Najwyższa jest w małych miastach i miastach na prawach powiatu. Powiaty, której do tej pory miały względnie zbilansowane środki na oświatę, w 2017 r. zmuszone były dołożyć 8 proc. z innych środków do wydatków na oświatę. – mówił Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej KWRiST, dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Mówca zauważył przy tym, że podnoszony przez niego problem jest także omawiany przez posłów w Sejmie. Zająć się nim mają również zespoły w Ministerstwie Edukacji. Jednakże sprawa jest na tyle ważna, że samorządy widzą potrzebę pogłębionej dyskusji z rządem na ten temat.

Z kolei Edmund Kaczmarek w imieniu Związku Powiatów Polskich zgłosił problem syndromu roku 2019. Odniósł się do subwencji planowanej na przyszły rok. – Nie widzimy środków na przychodzący rocznik od września do grudnia. To bardzo samorządy powiatowe interesuje.

Narodowe lekcje z oszczędzania energii

Z kolei Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich zwrócił uwagę na problem kosztów energii elektrycznej. Jak mówił, czeka nas narodowa lekcja oszczędzania, – Ceny prądu mają wzrosnąć po 2020 r. do wartości, która chyba będzie najwyższa w Unii Europejskiej. Na giełdach cena energii poszybowała bardzo wysoko.

Jak oceniał reprezentant ZMP, jest to około dwukrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. A to oznacza, że nie ma nadziei na to, że OZE będzie konkurował w miksem energetycznym. W dalszym ciągu będzie chyba jednak dominował węgiel. Tymczasem samorządy i spółki z ich udziałem prowadzą przetargi z dostawcami energii od przyszłego roku. - No i tutaj otrzymujemy bardzo niepokojące sygnały, że te wzrosty będą co najmniej kilkudziesięcioprocentowe. – informował Marek Wójcik. Podał kilka konkretnych przykładów, gdzie samorządy są już albo po przetargach albo na ich końcu. W Poznaniu wzrost będzie o ok. 57 proc., w Warszawie o ok. 67 proc., w Bydgoszczy 57 proc., a w Gdańsku szacuje się, że to będzie 55 proc.

To, jak podkreślał jest drastyczna podwyżka, która odbije się na nas wszystkich. Na przykład w szpitalach szacunkowo będzie to wzrost o ok. 80 proc. - To miejsca, gdzie na energii oszczędzać nie można. – komentował. Problemem może stać się oświetlenie dróg publicznych zarządzanych przez samorządy, które nie mając stosownych pozycji w budżecie, będą oszczędzały. Ale wygaszanie oświetlenia negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo. Spółki świadczące usługi komunalne będą miały znacznie podwyższone koszty działania.

Dlatego Marek Wójcik poprosił o to, aby Ministerstwo Energii na najbliższym posiedzeniu Komisji wypowiedziało się, jak zamierza reagować na tę sytuację.  Strona rządowa przystała na propozycję.

W bieżącym roku mają się jeszcze odbyć dwa posiedzenia plenarne KWRiST – 28 listopada i 18 grudnia br.

Projekty uzgodnione:

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika (UD415).

 1. Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa (UD409).
 2. Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 9. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.
 12. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług
 16. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.
 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.
 18. Projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw.
 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 20. Projekt Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz w wysokości należnych opłat.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Na zespoły robocze trafią:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 3. Projekt ustawy o szczególnych zasadach przedkładania niektórych dokumentów urzędowych wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Niedz., 4 Lst. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska