Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ustawie o lasach

Zmiany w ustawie o lasach fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego trafił projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem jest dostosowanie przepisów obecnych norm do zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych. Istotnymi elementami, do których zmierza projekt jest, unormowanie gospodarki w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, jak również uregulowanie spraw związanych z planem urządzenia lasu. Projekt w założeniu ma dokonać zmian w ramach trzech ustaw, tj.  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

W ramach pierwszej z wymienionych ustaw projekt zakłada zmiany, dotyczące usunięcia luki prawnej, w wypadku kiedy to brak jest aktualnie zatwierdzonego planu zagospodarowania, uniemożliwiającego jakiegokolwiek działanie. W założeniach, w takim wypadku plan będzie ustalał Dyrektor właściwej regionalnej jednostki Lasów Państwowych. W wypadku braku aktualnego uproszczonego planu zadania te przejmie starosta.  W obu wypadkach na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Ponadto Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP )zobowiązane będzie do prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności. Projektowane zmiany wprowadzają obowiązek organizacji banku w postaci cyfrowej bazy danych. Ustawa nakłada obowiązek dostarczenia danych o lasach na Starostów, stanowiących własność Skarbu Państwa, dyrektorów Parków Narodowych, Agencję Nieruchomości rolnych i inne podmioty.

W zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, przewiduje się możliwość przekazania w drodze porozumienia przez PGL LP , nieruchomości i gruntów nieleśnych, Staroście. Ustawa powinna przewidywać, też odwrotną możliwość, a więc przekazanie wspomnianych nieruchomości i gruntów dla PGL LP przez Starostę.

Uchylona zostanie regulacja ustanawiająca możliwość zmiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów oraz regulacja dotycząca przekazywania określonych nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Dokonana zostanie nowelizacja art. 40a polegająca na dodaniu stosownego przepisu, zgodnie z którym najemcy wymienieni w art. 40a ust. 7 oraz osoby bliskie, które nabyły lokal od osób uprawnionych miałyby również obowiązek zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia lokalu przed upływem 5 lat. Aktualnie obowiązek zwrotu udzielonej bonifikaty nie dotyczy zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej, która może ten lokal sprzedać po cenach wolnorynkowych, przed upływem 5 lat od jego nabycia od Lasów Państwowych.

Proponuje się zastąpienie funduszu leśnego, wewnętrznym kapitałem wyrównawczym Lasów Państwowych i funduszem leśnym lasów nie będących w zarządzie Lasów Państwowych. Dysponentem ich będzie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Zauważona została również potrzeba, szerszej możliwości wjazdu do lasów, dla podmiotów świadczących usługi na rzecz właścicieli, w związku z tym przewidywane jest wprowadzenie kompetencji dla właścicieli i zarządzających lasami do wprowadzenia czasowych zezwoleń na wjazd, dla podmiotów nie wymienionych w ramach dotychczasowego brzemienia ustawy.

W ramach ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych, zostanie uregulowana możliwość i sposób dochodzenia odsetek od należności i opłat rocznych z tytułu, wyłączania gruntów leśnych z produkcji i jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. Ponadto do kompetencji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przekazana będzie możliwość ustanowienia rat, bądź umorzenia należności z tytułu wymienionych opłat. 

W trzeciej nowelizowanej ustawie zmieniony zostanie artykuł dotyczący zakazu wyrębu i cieć pielęgnacyjnych, budzący wątpliwości interpretacyjne czy odnosi się tylko do lasów objętych planem czy również planem uproszczonym oraz inwentaryzacyjnym. Dodane zostaną stosowne zapisy w ramach w/w artykułu, aby zastosować zasadę konstytucyjnej równości podmiotów.

W założeniach projekt ma nie nakładać kosztów związanych z jego wprowadzeniem, chodź biorąc pod uwagę dyspozycję stawiane starostom, nie sposób się z tym zgodzić.

Pt., 13 Mrz. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk