Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 15)

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 15) fot.pixabay

W ostatnim już artykule z serii o szczególnej opiece geriatrycznej przybliżmy temat funkcjonowania Krajowej Rady do Spraw Opieki Geriatrycznej.

Krajowa Rada będzie organem opiniodawczo­-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia. Do jej zadań należeć będzie:

 1. doradztwo w zakresie opieki geriatrycznej, w szczególności w zakresie określania przez ministra właściwego do spraw zdrowia kierunków rozwoju opieki geriatrycznej;
 2. przedstawianie propozycji zmian w zakresie opieki geriatrycznej;
 3. opiniowanie przekazywanych projektów wojewódzkich planów działania szczególnej opieki geriatrycznej oraz ich aktualizacji;
 4. opiniowanie przekazywanych przez wojewodów raportów dotyczących oceny organizacji i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;
 5. opiniowanie finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w centrach i w oddziałach geriatrycznych.

Krajowa Rada będzie składała się z:

 1. dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia;
 2. dwóch przedstawicieli Prezydenta RP;
 3. przedstawiciela ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
 4. konsultantów krajowych w dziedzinach: geriatrii, rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, psychiatrii, pielęgniarstwa geriatrycznego oraz zdrowia publicznego;
 5. przedstawiciela Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
 6. przedstawiciela Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego;
 7. przedstawiciela Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher;
 8. przedstawiciela wskazanego przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 9. przedstawiciela Rzecznika Praw Pacjenta;
 10. przedstawiciela stowarzyszeń będących, zgodnie z postanowieniami ich statutów, towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszającymi specjalistów w dziedzinie geriatrii lub medycyny rodzinnej oraz przedstawiciela organizacji zrzeszających pacjentów, do których zadań statutowych należą sprawy dotyczące opieki nad osobami starszymi (powoływani spośród kandydatów wskazanych przez te stowarzyszenia i organizacje zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia udostępnienia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia ogłoszenia o naborze przedstawicieli).

W pracach Krajowej Rady będą mogli uczestniczyć osoby niebędące członkami Krajowej Rady, zaproszone przez Przewodniczącego Krajowej Rady. Osobom tym nie będzie przysługiwało prawo głosu przy podejmowaniu rozstrzygnięć.

Rada będzie podejmowała rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decydujący będzie głos Przewodniczącego.

Za udział w pracach Krajowej Rady nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Pt., 1 Gr. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel