Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 11)

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 11) fotolia.pl

Tematem kolejnej części z cyklu poświęconego szczególnej opiece geriatrycznej będzie zawieranie porozumień między powiatami w sprawie tworzenia centrum zdrowia 75+.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej powiat może zawrzeć z powiatem sąsiednim, położonym na terenie tego samego województwa, porozumienie o przekazaniu temu powiatowi sąsiedniemu do realizacji zadania utworzenia centrum zdrowia 75+.

W przypadku powiatów, które z uwagi na liczbę mieszkańców 75+ będą odpowiedzialne za utworzenie więcej niż jednego centrum w mojej ocenie dopuszczalne jest przekazanie powiatowi ościennemu części zadania - np. utworzenia centrum dla mieszkańców np. jednej z gmin albo wybranej miejscowości w powiecie sąsiadującym, a dla pozostałej części powiatu realizacja zadania samodzielnie. Tutaj powinny decydować uwarunkowania lokalne.

Porozumienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej stanowi rodzaj porozumienia administracyjnego pomiędzy powiatami, o którym mowa w art. 73 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z przywołanym przepisem powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych. W zakresie nieuregulowanym treścią porozumienia do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące związków powiatów. Odesłanie do przepisów o związkach powiatów oczywiście należy traktować ostrożnie, z uwagi na fakt, że efektem zawarcia porozumienia nie jest powołanie odrębnej struktury administracyjnej w celu wspólnej realizacji zadania, tylko przejęcie zadania, o którym mowa w porozumieniu przez jeden z powiatów. Nie ulega jednak wątpliwości, że zawarcie porozumienia powinno być poprzedzone uchwałami zainteresowanych powiatów (poprzez odpowiednie stosowanie art. 65 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym).

Nie ma przeszkód, aby porozumienie było zawarte pomiędzy więcej niż dwoma powiatami ale przy spełnieniu warunków z art. 19 ust. 1 ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej tj. powiaty muszą być położone na terenie tego samego województwa i powiat przekazujący i przejmujący zadanie muszą ze sobą sąsiadować.

W art. 19 ust. 2 ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej wskazano, że porozumienie powinno określać sposób realizacji zadania utworzenia centrum zdrowia 75+, warunki wzajemnych rozliczeń oraz tryb kontroli realizacji tego zadania.

Porozumienie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 6 lit a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Co w sytuacji gdy powiaty nie zdecyduje się na samodzielne utworzenie centrum i jednocześnie nie zawrze porozumienia z innym powiatem? Z art. 11 ust. 3 ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej wynika, że w przypadku braku zgłoszenia pisemnej propozycji dotyczącej utworzenia i lokalizacji centrum lokalizuje się w podmiocie leczniczym wykonującym działalność na obszarze działania centrum, biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 12. Decydował będzie o tym wojewoda przy opracowywaniu wojewódzkiego planu i minister właściwy do spraw zdrowia poprzez zatwierdzenie tego dokumentu. Z art. 55 ustawy wynika natomiast, że powiat jest obowiązany do utworzenia centrum, w przypadku gdy wynika to z wojewódzkiego planu, albo do zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Czw., 2 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel