Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 6)

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 6) fotolia.pl

Tę część poświęcimy tworzeniu wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej. O planie wspominaliśmy już w poprzednich częściach cyklu.

Projekt wojewódzkiego planu sporządza wojewoda. Wojewódzki plan określa:

 1. lokalizację szpitalnych oddziałów geriatrycznych sprawujących szczególną opiekę geriatryczną, zwanych dalej „oddziałami geriatrycznymi”, na terenie województwa, ze wskazaniem podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, w którym zlokalizowany jest oddział geriatryczny lub w którym będzie utworzony oddział geriatryczny;
 2. obszary działania wraz z lokalizacją poszczególnych centrów zdrowia 75+;
 3. minimalną liczbę łóżek w poszczególnych oddziałach geriatrycznych, które mają zapewniać szczególną opiekę geriatryczną;
 4. nie więcej niż 3 centra współpracujące z danym oddziałem geriatrycznym.

Przy sporządzeniu planu wojewoda ma brać pod uwagę:

 1. liczbę osób, które ukończyły 60. rok życia zamieszkujących na terenie województw na 31 grudnia roku poprzedniego;
 2. liczbę osób, które ukończyły 75. rok życia zamieszkujących na terenie poszczególnych powiatów na koniec roku poprzedniego;
 3. potrzebę zapewnienia równomiernego rozmieszczenia na terenie województwa:
  1. oddziałów geriatrycznych, które mają zapewniać szczególną opiekę geriatryczną,
  2. centrów zdrowia 75+;
 4. potrzebę zapewnienia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w:
  1. oddziałach geriatrycznych, które mają zapewniać szczególną opiekę geriatryczną,
  2. centrach zdrowia 75+.

Pierwszym etapem jest udostępnienie na stronie BIP przez wojewodę informacji o rozpoczęciu prac nas sporządzeniem projektu wojewódzkiego planu. Od tej daty zacznie bieg 60-dniowy termin na zgłoszenie przez powiaty propozycji dotyczącej utworzenia i lokalizacji centrum (szerzej na ten temat pisaliśmy w części piątej cyklu.

Po sporządzeniu projektu wojewoda udostępni go na stronie BIP. W terminie 30 dni od dnia udostępnienia projektu wojewódzkiego planu zainteresowane podmioty mogą przedstawić wojewodzie opinie dotyczące tego projektu. Wojewoda, po rozpatrzeniu opinii zainteresowanych podmiotów, przygotowuje w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia projekt wojewódzkiego planu, który przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Minister właściwy do spraw zdrowia w terminie 60 dni od dnia otrzymania projektu wojewódzkiego planu, po zaopiniowaniu go przez Krajową Radę do Spraw Opieki Geriatrycznej (o radzie będzie mowa w jednej z kolejnych części), dokona jego oceny i zatwierdzenia go albo zgłosi do niego uwagi.

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag ministra właściwego do spraw zdrowia, będzie zobowiązany uwzględnić te uwagi i ponownie przekazać projekt wojewódzkiego planu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu zatwierdzenia. Projekt oceny projektu przez ministra zacznie się w ten sposób od nowa.

Zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia wojewódzki plan zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego.

Z brzmienia ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej wynika, że sam projekt będzie przyjmowany raz (procedura jego opracowania rozpocznie się w styczniu 2024 r.), a później będzie podlegał aktualizacji. Aktualizacja planu będzie następowała na analogicznych zasadach jak jego przyjęcie. Jest to o tyle istotne, że przy aktualizacji planu potencjalnie może dojść do likwidacji wcześniej utworzonego centrum zdrowia 75+, w przypadku spadku minimalnej liczby mieszkańców na obszarze działania centrum poniżej 6 tys. osób, które ukończyły 75 lat.

Czw., 28 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel